Jan Balcar: Pripomínky k vládnímu návrhu zákona o zbraních a strelivu
Datum: Thursday, 18. October 2001 @ 08:00:00 CEST
Téma: Články


Připomínky, které ing.Jan Balcar zaslal poslancům branně bezpečnostního výboru. Jasně, stručně, výstižně.

Se svolením autora ing.Jana Balcara, jehož dobře známe z článků ve Střelecké revue a stránky www.hoba.cz přinášíme materiál, který rozeslal poslancům branně bezpečnostního výboru našeho parlamentu:

Pripomínky k vládnímu návrhu zákona o zbraních a strelivu

Nejpodstatnejší pripomínkou je, ze by to nemelo být MV, jmenovite Policie CR, která vykonává státní správu na úseku zbraní a streliva. Je to pozustatek z dob policejních státu na našem území a v podstate to nemá zádné ospravedlnení. Príslušníci policie jsou co do páchání trestné cinnosti velmi pocetnou skupinou obyvatelstva a jsem presvedcen, ze srovnání trestné cinnosti drzitelu ZP a policistu by vyznelo prízniveji pro drzitele ZP.
Kvalifikace pro výkon správní cinnosti na úseku zbraní je u policistu naprosto nedostatecná a stav registrace zbraní nelze hodnotit jinak nez neuspokojivý. Prukazy zbraní, které jsou základním vodítkem pro kontrolu nad zbranemi, jsou v údesném stavu. V praxi to znamená, ze co jeden policista zaregistruje jako zbran ABC, to jiný oznací jako zbran XYZ. Moznosti manipulace se zbranemi jsou nasnade. Celá vec je zaprícinena dosud pouzívaným programem, který neumoznuje správné vyplnení výrobce zbrane, typu zbrane a ráze zbrane! Mohu snadno prokázat na desítkách prípadu. To platí jak pro sberatelské zbrane, tak i pro zbrane moderní (sportovní, lovecké a obranné).

Povolovací rízení, jehoz hlavním efektem je odstranení demokratického nárokového systému(splníš tvrdé podmínky - dostaneš zbrojní prukaz) a nahradit jej úvahou úredníka (získej zbrojní prukaz a zbran dostaneš, kdyz budu chtít) zakládá prostor ke korupci a zneuzití pravomoci verejného cinitele.

Navrhované právo policisty, kdykoli vstoupit do obydli drzitele zbraní zavání silne Dzerzinským. Snadno si dovedu predstavit caste návštevy policisty, kterému jsem se ohlédl za manzelkou, nebo jej zapomnel pozdravit. Opet se otevírá prostor k zneuzití pravomoci verejného cinitele.

Jako nejlepší rešení vidím zamítnutí zákona. Nebude-li k tomu politická vule, tak alespon zapracování následujících prípomínek:

1. § 4 písmeno a bod 9 - Definice "vojenské zbrane" v príloze umoznuje témer všechny pušky, pistole a revolvery oznacit za vojenské zbrane.

2. § 4 písmeno a bod 9 - "balistický nuz" je neúcinná hracka

3. § 7 písmeno e - Napínací síla luku do 50 N (postaru 5 kg) bývá casto prekrocena i u detských luku

4. § 7 písmeno h - Pokud budou zbrane secné, bodné a úderné zarazeny do kategorie D, je nutno okamzite zrušit príslušná ucnovská zarízení, nebot do 18 let veku by nepatrila ucni do ruky sekera ani kladivo.

5. § 9 bod 5 a § 12 bod 9 - Právo nosit zbran je treba vázat na osobu drzitele ZP, nikoli na zbran. Ješte jsem nevidel zbran, která by se sama nosila.

6. §15 - V prípade, ze by mezi zbranemi kategorie D zustaly secné, bodné a úderné zbrane, nikdo mladší 18 let by nemohl pouzívat jídelní prípor a dílny a kuchyne by musely být zrejme pancérovány, aby zbrane kategorie D byly chráneny pred ztrátou odcizením a zneuzitím

7.§ 16 a následující - Zbrojní prukazy jsou zbytecne komplikovane deleny. Stací pouze DVA druhy ZP:
Na nošení zbrane ve smyslu definice
Na drzení ve smyslu definice + nošení myslivcem pri výkonu práva myslivosti. Pokrývá jsk sberatelství, tak sportovní strelectví.

8. § 29 ostavec 1 písmeno m - Porušení listiny základních práv a svobod - proc by mel policista moznost vstupovat do obydlí bezuhonného obcana!

9. § 30 Pokud nemuze být z obavy pred stretem zájmu zkušebním komisarem podnikatel v oboru zbraní a streliva, nesmí být zkušebním komisarem ani príslušník policie nebo státní úredník!

10. §45 odstavec 4- Zbrane jsou z ciziny casto zasílány poštou a adresát nemuze ani jen tušit, kterým hranicním prechodem pujde pošta.

11 §51 odstavec 2 - Pokud jde zbran do CR poštou. o príchodu zásilky se nejprve dozvídá Celní úrad, který to dává na vedomí adresátovi. Ten potom zádá o zbrojní pruvodní list na Policii CR s vyrozumením z Celního úradu a úctem. Mel by snad adresát zásilky hlásit zpetne skutecnosti tomu, kdo jej vyrozumel resp. tomu kdo mu vydává povolení????

12. § 58 odstavec 8 - Opet porušení listiny základních práv a svobod - proc by mel policista mít moznost vstupovat do obydlí bezuhonného obcana!


13. pripomínky k príloze - vymezení zbraní a streliva

Vojenská zbran – palná zbran, která je urcena k vedení námorní, letecké nebo pozemní války pokud není overena pro civilní pouzití.
Kolize se zákonem o overování strelných zbraní, která se ve znení §3 písmeno g nevztahuje na zbrane, drzené pro sberatelské úcely. Kazdá palná zbran, krome dámských pistolek, je urcená k vedení války (pozemní) a také kazdá z nich byla v nekteré válce pouzita. Pokud si chce zaregistrovat sberatel armádní pistoli z první svetové války a chce jí drzet pro sberatelské úcely, nepodléhá zbran overení. Zároven však bez overení je zbraní zakázanou. Definice z platného zákona ( Zakázané zbrane jsou...zbrane vojenské s vyjímkou pušek, pistolí a revolveru do ráze 13 mm, oznacených civilní overovací znackou + Zbrane, drzené pro sberatelské úcely, ze kterých je zakázáno strílet, nemusí být overeny zkušební znackou) mela hlavu a patu.

Sportovní zbran – strelná zbran, urcená pravidly sportovní strelby pro národní a mezinárodní disciplíny. Velmi casto se pouzívají zbrane vojenské ke sportovním soutezím (armádní pistole, armádní puška, odstrelovacská puška atp.) a bohuzel i naopak. Podívejme se na obrázky z Jugoslavie.

Historická zbran - palná zbran vyrobená pred 1. lednem r. 1870, pokud z ní nelze strílet náboji s kovovými nábojnicemi.
Posun hranice z 1890 na 1. leden 1870, tedy o 21 let zpet, pusobí retroaktivne. Stát nutí danové polatníky zbavit se neceho, co bylo legálne získáno. Toto znení definice by melo mít za následek registraci dosud volne dostupných zbraní, které tvorí kulturní dedictví národa a zádná trestná cinnost se s nimi nepáchá. Obcané, kterí ani ZP dosud nevlastní by byli nuceni, aby skládali zkoušky a platili zdravotní prohlídky, aby mohli zbrane zaregistrovat. Pokud by tak neucinili byli by kriminalizováni za drzení zbraní, které byly volne dostupné za Rakouska - Uherska, za nacistické okupace i za vlády KSC. Pokud by si soucasní majitelé historických zbraní nechteli, nebo z nejakého duvodu nemohli opatrit ZP, bylo by tyto historické zbrane treba znehodnotit v to pravém slova smyslu! Došlo by ke znicení mnohých technických unikátu. Velmi pravdepodobnou se jeví i moznost, ze by následoval horecný a definitivní výprodej do zahranicí, nebot cena takových zbraní by po povinné registraci znacne poklesla.
Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=108