Maximův ''Silencer'', přístroj na tlumení ran při střelbě z vojenských pušek
Datum: Thursday, 05. January 2006 @ 06:00:00 CET
Téma: Články


Jako svoji premiéru na G-I jsem si pro vás připravila zajímavý článek z roku 1909.

Již při prvních pokusech s málo dýmavými a bezdýmnými střelnými prachy vyskytla se myšlenka odstraniti také rány při výstřelu. První úspěšné pokusy o výrobu prachu, vybuchujícího beze zvláštního vývinu kouře, podnikl francouzský chemik Vielle. Také O řešení druhého problemu se Francouzi nejdříve pokoušeli, avšak pokusy zůstaly bez prakticky cenných výsledků.

Šťastnější byly pokusy, které byly konány ve světoznámé rodině vynálezců Maximů. Bezdýmný prach Hirama Maxima sice nikdy nenabyl zvláštní důležitosti, za to se však před nedávnem podařilo jeho synovi Percy Maximovi sestrojiti přístroj, jehož upotřebení zeslabuje ránu z pušky o dobrých 90 %, tedy téměř úplně ji zamezuje. Rána, t.j. zvuk vznikající při výstřelu, je následkem náhlého otřesu ovzduší, porušení rovnováhy vzduchu, jež je při výstřelu vyvoláno okamžitou expansi plynů za střelou do vzduchu s velikým tlakem vytékajících. Percy Maximem vynalezený a také Často již veřejně předvedený přístroj má pak za účel zameziti náhlý výtok vysoko napiatých plynů do vzduchu.

Přístroj ten, vynálezcem pojmenovaný "Silencer", sestává z krátké ocelové trouby, jejíž osa jest excentrická vzhledem k ose hlavně a jež má o něco větší průměr (asi 40 mm) nežli hlaveň ručnice, pro níž jest přístroj určen, a je podle ráže ručnice 100 až 150 mm dlouhá. Váží asi 300 g. Tato trouba našroubuje se, což je z vyobrazení vidno, na konec hlavně, tak že jí musí střela prolétnouti a plyny proběhnouti.

Uvnitř trouby je pak za sebou volně uspořádáno 10 až 12 zvláštních vložek, jež jsou vesměs stejné a podobají se dutému kruhovitému prstenu. Vložky, jež vynálezce pojmenoval "disks" (kotouče), jsou opatřeny kruhovým otvorem takového průměru, že střela přístrojem snadno proletí, aniž by kde narazila. Průměr těchto otvorů je však jen o něco málo větší, nežli je ráž střely.


Dusítko ("silencer") v pohledu.


Tyto duté prsteny tvoří jakési komory, do nichž musí při výstřelu plyny postupně vnikati a v nich expandovati, při čemž se zároveň uvádějí v otáčenÍ. Následkem jeho je, že se plyny odstředivou silou tlačí k obvodu prstenů, čímž se ovšem zamezuje náhlývýtok plynů do vzduchu a tedy se způsobuje značné zeslabení rány výstřelu. Když se pak otáčivý pohyb plynů zvolní, unikají plynyz hlavně bez hluku.


Dusítko v řezu.


Prsteny působí na plyny asi jako velmi rychle se otáčející nádoba na vodu v ní obsaženou. Voda jest tlačena odstředivou silou ku stěně nádoby, následkem čehož hladina vody uprostřed nádoby klesne. Je-li nádoba uprostřed opatřena odtokovou trubkou sáhající nad kleslou hladinu, nemůže voda z nádoby vytékati, počne však vytékati trubkou, zmenší-li se rychlost otáčení, tak že hladina vody uprostřed nádoby stoupne.

Vynálezce ujišťuje, že jeho přístroj nezpůsobuje pro svou lehkost závažné přešinutí těžiště zbraně, nezúžuje rozhled, zamezuje téměř úplně ránu a snižuje zpáteční ráz pušky při výstřelu.

Také přesnosti výstřelu a průbojnosti střely není prý přístroj na ujmu. Hlavní výhoda přístroje se stanoviska vojenského spočívala by však v tom, že by bylo řízení střelby následkem zamezení rány velmi usnadněno. Jinak ztrácí ovšem zbraň svůj význam jako signální prostředek, kterým byla až dosud velmi často hlavně v zabezpečovací službě. Vezme-li se zamezením rány nepříteli jakákoliv možnost seznati polohu vojska, jež na něj střílí, je zatím otázkou, jisto však jest, že mu to bude značně ztíženo.


Vynálezce Hiram Percy Maxim.


Pokud se pak týče výhod a vad přístroje se zřetelem ke zbraním loveckým, dlužno připomenouti, že také bezdýmný prach byl s počátku lesníky přijat velmi chladně, poněvadž se domnívali, že bude pytlákům velice na prospěch. Tato výčitka nebude nepochybně ani novému přístroji ušetřena. Časem si však také u lesníků zjedná průchod názor, že klid střelcův se hluku prostým výstřelem zvyšuje, čímž stoupá jeho přesnost. To je ostatně další výhodou přístroje se stanoviska vojenského.

J. Z.


A zde je titulní strana časopisu Vynálezy a pokroky z roku 1909, z něhož jsme tento text přezvali. Identita autora, jenž se skrývá pod zkratkou J.Z., nám není známa. Třeba ale ví někdo z vás.
Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1092