Petr Koháček: K vládnímu návrhu zákona o zbraních a střelivu
Datum: Monday, 29. October 2001 @ 08:00:00 CET
Téma: Články


Poslanec Petr Koháček nám poskytl velmi zajímavé informace k vládnímu návrhu zbrojního zákona a procedurám, které ho čekají v parlamentu.

Vláda předložila 17.9.2001 Poslanecké sněmovně nový návrh zákona o zbraních a střelivu (sněmovní tisk 1071), ve kterém - pokud jde o problémy první kategorie - plně respektovala vůli poslanců. Proto jsem, jako sněmovní zpravodaj, doporučil propuštění návrhu zákona do 2.čtení.
Hlavním důvodem, proč tak učinila, je nutnost sladit naše právo v této oblasti s právem EU (hlavni Směrnice Rady 91/477/EHS z 18.6.1991 o kontrole nabývání a držení zbraní a Schengenská úmluva z 19.6.1990 k provedení dohody z 14.6.1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích). Zvláště jde o to, doplnit do naší legislativy jednotnou kategorizaci střelných zbraní, Evropský zbrojní pas a zavést institut zbraní na povolení (kategorie B).
V předchozích návrzích vláda spojovala institut zbraní na povolení s volnou úvahou úředníka, což pro mne a většinu kolegů bylo nepřijatelné. V tomto návrhu již volná úvaha úředníka zmizela úplně. Kdo získá na základě zákonem stanovených podmínek zbrojní průkaz, zároveň tím splní i všechny podmínky pro vystavení povolení na zbraň kategorie B, což se můžee stát jedním správním úkonem.
Stávající podmínky se mění málo. Na jedné straně občan, který se dopustí trestného činu, za který mu bude vyměřen trest do 2 let odnětí svobody, bude považován pro potřeby tohoto zákona za bezúhonného již za 5 let (dnes za 10 let) a na straně druhé se bude muset podrobit povinně psychologickému vyšetření. K této povinnosti mám neutrální stanovisko.
Vláda vyhověla námitkám poslanců i v tom, že jasně definovala, co bude znamenat při posuzování spolehlivosti žadatele o zbrojní průkaz (a tím automaticky zároveň při žádosti o povolení držet a nosit zbraň kategorie B) - podmínka EU, aby nepředstavoval nebezpečí pro vnitřní pořádek a bezpečnost. Protože toto ustanovení je klíčové, ocituje je přesně:

§ 23 (spolehlivost fyzické osoby), písmeno d)

"Za spolehlivého podle tohoto zákona se nepovažuje ten, d) kdo představuje nebezpečí pro vnitřní pořádek a bezpečnost svým jednáním, za které byl v posledních 3 letech o p a k o v a n ě pravomocni uznán vinným z poestupku
1. na úseku ochrany poed alkoholismem a jinými toxikomaniemi,
2. na úseku obrany České republiky,
3. proti veřejnému pořádku,
4. proti občanskému soužití,
5. proti majetku nebo
6. na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství tím, že úmyslně neoprávněně zasáhl do práva myslivosti nebo do výkonu rybářského práva anebo úmyslně lovil zvěř nebo chytal ryby v době hájení."

S tímto vymezením plně souhlasím, zvláště proto, že je zde podmínka opakovani, tedy nejméně dvakrát, což vylučuje náhodu.

V návrhu zákona zůstává několik problémů nižší kategorie, např. uložení zbraní, definice historické zbraně, přeřazení "flobertek" či přístup k cizincum. To jsou však běžné problémy, jaké provázejí téměř každý návrh zákona, a které se řeší či cizelují při jednání výboru.

Návrh zákona o zbraních a střelivu byl propuštěn do 2.čtení dne 25.října 2001. Poprvé bude ve výboru pro obranu a bezpečnost projednáván v týdnu, který začíná 12.11. (pravděpodobně ve středu nebo ve čtvrtek), potom po diskusi navrhnu přerušení projednávání, aby bylo možno odborně zpracovat pozměňující návrhy, které v diskusi zazní, a jednání výboru bude pokračovat v lednu 2002 a Poslanecká sněmovna jej projedná buď na mimořádné schůzi v týdnu od 21.1. nebo na řádné schuzi, která začne 11. února 2002. Potom, pokud Poslanecká sněmovna návrh zákona schválí, postoupí jej Senátu.

Petr Koháček (ODS)
místopředseda výboru pro obranu a bezpečnost PSP ČR
zpravodaj Poslanecké sněmovny k návrhum zákonu o zbraních


Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=115