Pancíř Schaumannův
Datum: Thursday, 05. October 2006 @ 06:00:00 CEST
Téma: Články


Opět jsem nahlédla do starých ročníků časopisu Vynálezy a pokroky a podařilo se mi objevit cosi jako prababičku dnešních neprůstřelných vest. Článek je z roku 1924.

Velmi často shledáváme v životě úsilí chrániti osoby nebo majetek od zlých účinků zbraní.a p. Vynález, učiněný v jednom směru, má záhy za následek vynález opačný proti prvému. (Vzpomeňme na př. na otravné plyny za války a ochranné prostředky proti nim). Tak také sahá do dob vynálezu střelných zbraní snaha ,chrániti se od zhoubných účinků střel. Od zavedení střel plášfových nezbývalo nic jiného, mež uložiti všechny tu a tam se vyskytující "neprostřelitelné" pancíře a krunýře do starého železa. Přesto však získal si opět platnosti takový pancíř i proti nejnovějším střelám z ručních střelných zbraní.

Vynálezcem tohoto pancíře jest Oskar Schaumann. Aby dosáhl potřebného účinku, bylo mu rozřešiti dvě hlavní úlohy: především vyrobiti kov nebo lépe slitinu kovovou, kterou neproniknou střely z ručních střelných zbraní ani nejtěžší ráže, a pak sestrojiti z větších nebo menších částí této neprostřelitelné slitiny kovové pancíře, které by nebyly příliš těžké, lehce a pohodlně se nosily a byly ohebné, a to pancíře buď jen na ochranu prsou nebo též stran a zad.Úlohy tyto rozřešil vynálezce ke spokojenosti. Četnými zkouškami bylo shledáno, že pancíře, zhotovené ze dvou na sebe snýtovaných tlačených plechů z těžkého a lehkého kovu, částečně pravoúhlých, částečně kruhových a klenutých, poskytují naprosto bezpečnou ochranu proti střelám z ručních střelných zbraní. Přitom je bez významu, dopadají-li střely na pancíř kolmo nebo šikmo, neboť pancíř jest i na spojovacích místech tak pevně a spolehlivě sestrojen, že se narážející střely i z 9 mm samonabíjecích bambitek roztříští.

Příležitostně bylo u těchto 9 mm bambitek samonabíjecích, v praxi sotva používaných, pozorováno, že se rozstříknuté částečky olověného jádra vtlačily stranou do mezer pancíře, t. j. mezi kovové plechy na sobě ležící, a vnikly do povrchu podkladu. Při skutečném nebezpečí nemohly by tyto olověné částečky míti žádného nebezpečného účinku, nebot mají šikmý směr a zachytily by se v oděvu pod pancířem. Avšak i tento účinek, který při lehčích zbraních, jako u browningu 7,35 mm a podobných rážích, nebyl pozorován, byl vyloučen zlepšením pancíře, a to v tom smyslu, že se u kulatých, klenutých částeček pancířových udělá místo okraje plochého okraj (vyrážením) ohnutý, čímž částečky olova, vnikající stranou, nemohou vniknouti dozadu, nýbrž se od svého směru odchýlí a jsou mrštěny na zadní stěnu kovového plechu, který je před zahnutým okrajem. Ostatně způsobují všechny střely jen ploché vybouleni. Účinek zpětného nárazu střely na tělo je nepatrný a nepadá vůbec na váhu, jak se ukázalo, když byl ostřelován pancíř na těle vynálezcově browningem 7,65 mm.

Z připojeného vyobrazení policejního pancíře je dále viděti, že lze také nejdůležitějšíčásti krku a hlavy chrániti proti střelám.

Rozličnými ostřelovacími zkouškami v německém zkušebním ústavě na střelné ručnízbraně v Berlíně-Hallensee, rovněž i v Haagu za přítomnosti četných znalců policejních i vojenských (v červnu 1923) a v Mnichově (v srpnu 1923) dosaženo bylo výsledků v každém směru příznivých, a to i pokud jde o vedlejší okolnosti, jako jsou váha i ohebnost a tím podmíněná volnost pohybu. Ze pancíř nebrání volnosti pohybu, bylo při pokusech naposled; uvedených přesvědčivě dokázáno zápasem dvou zápasníků, opatřených pancířem. Celkem možno říci, že rozmanité ostřelování ukázalo, že se Schaumannův pancíř velmi dobře hodí nejen pro policejní mužstvo, které mnohdy při svém povolání přichází do situacíživotu nebezpečných, ale také na př. pro pohraniční stráže a hlídky velkých závodů: průmyslových, které se zejména v poslední,době staly často (v Německu) cílem zlodějů, chtivých kořisti. Tyto možnosti upotřebení také úplně uznali znalci, přítomní při zkouškách.

Morální a ideová stránka ochranného pancíře tkví v povínnosti úřadů policejních, aby poskytly svým úředníkům na jejich životu nebezpečných obchůzkách, zejména při možných bojích s ozbrojenými zločinci, všemožnou ochranu a aby jejich osobní statečnost povznesly. S tohoto hlediska naprosto nelze popírati rentabilitu policejního pancíře u srovnání s nákladnými náhradami škody (při ztrátě života a poskytování pensí). Při poukazu na dalekosáhlá opatření na ochranu průmyslového dělnictva v nebezpečných závodech jeví se samozřejmou a pochopitelnou snaha výkonného úřednictva policejního, dosíci rovnocenné ochrany života a zdraví při vykonávání nebezpečného povolání.

Autor v článku uveden není.


Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1302