Nová busola pro naši armádu
Datum: Saturday, 05. May 2007 @ 09:00:00 CEST
Téma: Články


Z časopisu Vynálezy a pokroky, konkrétně z ročníku 1923 jsem vybrala opět jeden zajímavý článek.

Každý, kdo prodělal světovou válku, ví, jak je důležité, uměti se rychle orientovati v neznámém terénu, zejména v noci a v lese. Tuto důležitost cítí každý velitel, velitelem malé hlídky počínajíc. Jak veliké ztráty na lidech a státním majetku mohou nastati zblouděním i sebe menšího oddílu ve válce, dovede si každý představiti. Od podobných neštěstí nás bezpečně ochrání dobrá mapa a hlavně spolehlivá busola.

Každá armáda používá busoly více méně dokonalé a spolehlivé. U nás to byla dosud busola německého systému Bezard, vyráběná v Německu. Je pochopitelné, že v případě válečného konfliktu byli bychom odkázáni na dobrou vůli těchto našich sousedů, a proto bylo hleděno k tomu, aby se naše armáda i v tomto oboru emancipovala od ciziny, jak již se stalo v oborech jiných. Vedly k tomu též jiné okolnosti: busola Bezardova je poněkud zastaralé konstrukce, je zbytečně komplikovaná a poměrně drahá.

Druhá busola, která by mohla býti vzorem našemu modelu, busola francouzská, je příliš jednoduchá a nelze ji přesně naříditi na směr pochodu podle mapy. Kromě toho vyrábí se pouze ve Francii.

Nezbylo tedy, než konstruovati busolu vlastní, vyhovující všem požadavkům, a zavésti její výrobu u nás. To se plně podařilo kpt. ruských legií ]. Valníčkovi, který sestrojil busolu se záměrnou hranou a po uznánítéto min. nár. obrany zavedl její seriovou výrobu u známé firmy Srb a Štys v Košířích.Busola skládá se z mosazného pouzdra 1 (obr. 1.), které je zaskleno (celofanem) a jest otáčivé vpravo i vlevo. Dno pouzdra tvoří stupnice 3, postříbřená a rozdělená na 360°, jež jest označena svítícím radiovým označením čtyř stran světových a stupněm deklinačním. Stupnicí 3 prochází hrot, připevněuý na záměrnou deštičku 4. Ta má na levém okraji rovnou 55 mm dlouhou hranu s označením centimetrovým na líci a na rubu s označením měřítka kilometrového pro mapu speciální. Kromě toho jsou na rubu (spadu) deštičky vyznačeny délky kolon a rychlost pochodu. Pravý okraj deštičky jest ohnut v ostrém úhlu, a ohnutí ukrývá fixovací zpružinu 5. Zpružina brousí při otáčení pouzdra po jeho vroubkovaném okraji a fixuje relativní polohu záměrné hrany vzhledem k pouzdru. Současně kotouček s šipkou 6, jsa pevně spoien s deštičkou, ukazuje úhel, který svírá záměrná hrana se směrem S- J (zeměpisným poledníkem) a který můžeme přesně odečísti. Natočíme-li pouzdro tak, že šipka 6 kryje se s S na stupnici, a otáčíme-lí celou busolou, až severní pól střelky kryje se s deklinačním stupněm, je hrana deštičky orientována přesně ve směru zeměpisného poledníku.

Střelka je zvláště citlivé konstrukce, otáčí se na achátovém ložisku a její severní pól jest označen radiovou, svítící hmotou. Aretační zařízení je jako u každé busoly.

Při práci držíme busolu vždy pravou rukou tak, aby hrana byla nalevo a šipka na kotoučku 6 ukazovala na cíl. Zaměřujeme tak, aby záměrná přímka spojovala oko, hranu po její délce a cíl. Přitom můžeme si vypomoci plochou (lístkem), přiloženou k hraně. Busoly lze všestranně upotřebiti s výhodou, zejména v těchto případech:

1. Určení směru pochodu, útoku atd. Na mapu, aniž ji potřebujeme orientovati podle stran světových, položíme busolu tak, aby záměrná hrana spojovala vlastní stanoviště (Východiště) s cílem a přitom šipka ukazovala k cíli. Nestačí-Ii délka hrany, zakreslíme do mapy přímku, spojující stanovištěs cílem, a k této přímce přiložímť hranu. Potom, přidrževše pevně záměrnou hranu, otočíme pouzdro tak, až S-J na busole je rovnoběžné se směrem sever-jih na mapě (pravým nebo levým okrajem mapy). Tím je stanovena velikost směrového úhlu, t. j. uhlu mezi zeměpisným poledníkem a směrem pochodu; velikost jeho vyčteme pod šipkou na kotoučku 6.
Busola je připravena. Jedná-li se o postup několika jednotek rovnoběžným směrem (frontální útok, prohledání lesa atd.), stačí, udá-li se všem velitelům stejná velikost směrového úhlu, čímž je zajištěno dokonalé dodržení směru všech rovnoběžně postupujících jednotek.
V terénu vyjmeme busolu na vlastním stanovišti (východiSti) a přesvědčivše se, že velikost směrového úhlu je táž, kterou jsme byli odečetli při nařizování busoly (viz výše), sevřeme ji do pravé ruky tak, aby hrana byla na levé straně, a nyní otáčíme se i s busolou tak dlouQo, až severní pól střelky kryje se s deklinačním bodem na stupnici. Tím jsme zaujali správný směr, a zvedneme-li nyní busolu do výše oka, můžeme, zaměřivše podle hrany, určiti směr pochodu, který udává šipka. V tomto směru si vyhlédneme přechodný viditelný cíl a po dojíti k němu úkon opakujeme. Při tom je lhostejné, dojdeme-li k přechodnému cíli přímo či oklikou.

2. Přenesení směru v terénu na mapu jest obráceným pochodem ad 1. Děje-li se toto přenesení směru ze dvou viditelných cílů, můžeme lehce najíti své stanoviště na mapě, zabloudili-li jsme snad.

3. Přesná orientace mapy. Pouzdro natočíme tak, aby šipka ukazovala na S na stupnici, a položíme busolu na mapu, aby záměrná hrana byla rovnoběžná se směrem S-I na mapě (směr zeměpisných poledníků - pravý nebo levý okraj mapy). Pak natočíme mapu i s busolou tak, až severní pól magnetky kryje se s deklinačním bodem, a mapa jest orientována.

4. Zakreslení směru S-J do náčrtu. Náčrtek orientujeme podle zakreslených objektůa na takto orientovaný náčrtek položíme busolu, u níž je natočeno pouzdro tak, že šipka ukazuje na S na stupnici. Busolu otáčíme potom tak dlouho, až severní pól střelky kryje se s deklinačním bodem. Pak zakreslíme podle hrany přímku, která nám udávásměr S-J.

Jak je z uvedeného zřejmo, je manipulace s busolou velmi snadná a přitom přesná. Tato okolnost je zvláště cenná, nebot i poddůstojníci snadno pochopí, jak je třeba s busolou pracovati.
Je přirozené, že busola se záměrnou hranou má i velkou důležitost pro turistiku.
Na popsané busole máme příklad, jak lze při dobré vůli osamostatniti náš průmysl tam, kde byl dosud český výrobek vzácností.
Zájem národohospodářský a hlavně zájem obrany státu žádá, aby i v jiných oborech vojenské výzbroje, zejména v optice, byl náš průmysl učiněn nezávislým na cizině.

Autor článku své dílko nepodepsal.


Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1457