Nové válečné projektory automobilní.
Datum: Saturday, 20. October 2007 @ 06:00:00 CEST
Téma: Články


Z časopisu Vynálezy a pokroky z roku 1911 jsem pro vás vybrala zajímavý článek.

Projektory ve službách vojenských dosud používané sestávaly ze dvou vozů tažených dvěma nebo třemi páry koní. Na jednom voze umístěn byl motor a dynamo, na druhém pak projektor. Zavedením automobilů pro účely válečné bylo toto zařízení značně zjednodušenoi zdokonaleno a zkoušky provedené ve francouzské annádě dosvědčují, že nynější projektory automobilní vyhovují všem požadavkům moderního válečnictví.Jak je z obr. 1. patrno, sestává válečný projektor z vlastního automobilu a z projektoru, který je na samostatném čtyřkolovém vozíku. Projektor se všemi svými přístroji k obsluzenaložÍ se na automobil pomocí líhy, kladkostroje a lana, za které táhnou dělníci (obr. 2.).Automobil neliší se v podstatě své konstrukcí od jiných automobilů; význačný rozdíl je pouze ten, že rám automobilu má místo karrosserie plošinu pro uložení projektoru a že kromě motoru jest upraveno ještě dynamo, které je spojeno s hřídelem motoru pomocí třecí spojky výsuvné a dodává proud o intensitě 110 ampere a napětí 90 volt při 1250 obrátkách v minutě. Motor automobilní má 18 HP a dovoluje rychlost 30 km za hodinu. Při dopravě projektoru na určené místo točí se dynamo na prázdno a zastupuje tak setrvačník. Jak mile se přijede k cíli, vypnou se veškeré mechanismy pohánějící vůz a motor s dynamem tvoří samostatný celek, sloužící pouze projektoru.Na příhodném místě složí se projektor s automobilu na zem a připojí se k elektromotoru kabelem asi 100 m dlouhým; kabel je navinut na buben, uložený na zvláštním vozíku pojezdném (obr. 4.), který je s kabelem upevněn za dopravy také na automobilu, a to na zadní jeho části (obr. 1.).Veškeré pohyby projektoru možno provésti elektrickým proudem pomocí zvláštního ústrojí rozvodového (spouštěcího) nebo také ručně; tím zaručena jest úplná bezpečnost veškeré manipulace.

Projektor má tvar válcové skříně, ve které umístěno je vzadu za lampou kovové zrcadlo parabolické o průměru 90 cm. V ohnisku zrcadla jest oblouková lampa a pfed ní čočka. Lampa oblouková je pro napětí 50-54 volt a intensitu 11O ampere. Před čočkou jest upraveno ústrojí zaměřovací, které sestává z plechů svislých ve způsobě žaluzie, jichž natáčení děje se ozubeným hřebenem a pastorkem, hnaným samostatným elektromotorkem. Otáčením plechů řídí se směr světelného pruhu, který z projektoru vychází. Jednotlivé plechy drženy jsou normálně zpružinami v takové poloze, aby světlo mezi nimi mohlo pronikati, lze je však okamžitě tak otočiti, že otvor projektoru úplně zakrývají. Také tento pohyb lze provésti ručně klikou, jež působí na pastorek hřebenu.

Je viděti, že bylo by možno použiti projektoru v případě potřeby též k optické telegrafii.

Projektor je možno postaviti ve směru vertikálním do rozličné výšky; za tím účelem upraveny jsou po obou stranách dva šrouby s vodicími tyčemi, jejichž délka je tak stanovena, aby celkový zdvih ve směru svislém obnášel 500 mm. Za dopravy projektoru spustí se tento co nejníže, aby se dosáhlo větší stability.

Paprsky světelné projektorem vržené lze říditi v libovolném směru, a to jak v rovině vodorovné, tak i svislé, aby bylo lze osvětliti hledaný objekt. Musí se tedy projektor v obou směrech natáčeti. Spočívá za tím účelem na kruhovém věnci otáčivém na kladkách (válečkách) a tento věnec pak uložen je pružně prostřednictvím čtyř zpružin na čtyřkolovém podvozku projektoru. Tím je dosaženo otáčení kol svislé osy.

Projektor má dále po stranách dva čepy vodorovné, na nichž se může otáčeti nahoru neb dolů; to řídí jiný elektromotor upevněný na jednom podporném sloupu projektoru.

K dokonalému řízení projektoru je tedy třeba tří elektromotorů, z nichž jeden slouží k pohybu ústrojí záměrného, druhýk natáčení ve směru svislém. třetípak k natáčení ve směru vodorovném. Tyto motory spouštějí se prostřednictvím relais, jež jsou umístěna na otáčivém věnci projektoru a jsou zapínána otáčením kliček ústrojí spouštěcího. To je ve skřínce hliníkové zavěšené na řemenu, přehozeném přes rameno řidiče (obr. 3.), a jest opatřeno. dvěma kličkami (obr. 4), z nichž svislá slouží pro pohyb projektoru ve směru svislém, vodorovná pak pro pohyb ve smě'TU vodorovném. Manipulaci lze si tedy snadno zapamatovati. Kromě toho má přístroj spouštěcí jeden vypínač pro motor k zaměřovacímu ústrojí, druhý pak k rozžehnutí nebo zhasnutí lampy obloukové.Jak bylo již uvedeno, je možno veškeré tyto automatické pohyby provésti také ručně příslušnými ručními kolečky a pákami, které jsou na kostře projektoru.

V případě, že by nebylo dostatek času na spuštění projektoru s automobilu, může projektor zůstati na automobilu (obr. 5.) a všechny výkony provedou se automaticky nebo ručně právě tak, jak bylo uvedeno. Elektrický výzbroj je doplněn rozváděcí deskou umístěnou na automobilu blíže sedadla obsluhovatele; na ní je namontován vypínač dvojpólový s pojistkami, rheostat pro dynamo a pro lampu obloukovou, voltmetr, amperemetr, dvě přípojky pro přenosné žárovky a dvě pevné žárovky odporové. Ve dvou skříních, z nichž jedna je pod sedadlem řidičovým, jest uložena reservní lampa oblouková, cívka, článek galvanický, součásti telefonní stanice, kukátka, dvě přenosné žárovky, uhlíky pro obloukovou lampu, kartáčky pro dynamo a elektromotory, jakož i všechno nářadí (pilníky, dláta a pod.) potřebné k správkám.

O spolehlivosti válečných projektorÚ automobilních svědčí nejlépe zkouška provedená dne 18. ledna t. r. v noci, kdy za velmi špatného počasÍ bylo možno vyhledati a osvětliti hrad de Buc ze vzdálenosti 3 km (obr. 5.), a to již za 10 minut po příjezdu automobilu.

-kl.


Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1561