Nová střela německého polního dělostřelectva
Datum: Tuesday, 05. February 2008 @ 06:00:00 CET
Téma: Články


A mám tu pro vás další článek z let těsně před začátkem I. světové války.

Střely polního dělostřelectva dělily se dosud na dva druhy: šrapnely a granáty; jejich použití řídilo se cílem. Šrapnel je dutá střela tenkostěnná o velké dutině, jež je naplněna trhacím nábojem z puškového prachu nebo jiné třaskaviny a pokud možno velkým množstvím kulek. Na hlavě šrapnelu jest ústrojí zapalovací, jež lze postaviti na žádanou vzdálenost, tak že po proletění této vzdálenosti zapálí se náboj šrapnelu, střela se roztrhne, kulky rozletí a zasáhnou dl ve velkém rozsahu. Za cíl hodí se na př. řady vojska a pod.,pokud nejsou ovšem kryty. Šrapnel tento je hlavní střelou dělostřelectva polního, jehož úkolem je bojovati proti řadám nepřátelského dělostřelectva nebo pěchoty, zkrátka stříleti na živoucí cíl hromadný. Ale vyskytuje se též úkol bojovati s nepřítelem, jenž je kryt náspy a pod., nebo zničiti nějaký cíl pevný, mrtvý, jako je na př. ochranný pancéř děl. K tomu se nehodí kulky šrapnelu, neboť jejich schopnost proráživá je malá. Zde koná svůj úkol jiný výrobek intelligentního ducha lidského - granát. Tato střela má zápalku nárazovou a pouze malou dutinu, ale velký náboj, jehož explosí se rozletí na množství větších kusů, které mají značnou sílu prorážecí. Roztržení střely děje se naražením jejím na cíl.

Dělostřelectvo polní bylo tedy nuceno voziti s sebou střely dvojího druhu, což bylo již dlouho považováno za vadu. Bylť tím ztížen výcvik mužstva, výzbroj děl a náhrada. Proto také odborníci již dávno pátrali po konstrukci střely, která by podle potřeby hověla úkolu šrapnelu nebo granátu. Ale marné bylo jejich snaženÍ. Zavedením ochranných štítů u děl byly myšlenky továren na střelivo znovu k této otázce obráceny, neboť se stále jasněji seznávalo, že pouze zavedením iednotné střely lze využitkovati rychlost střílení a zdolati ochranné pancíře děl. Rozřešení se konečně podařilo, a to dvěma továrnám. Porýnská továrna na kovové zboží a strojírna v Diisseldorfu sestrojila šrapnel "Ehrhardt van Essen" a továrna Kruppova v Essenu t. zv. šrapnel granátový; oběstřely vyhovují svému úkolu. Obě nové střely obsahují díl granátový a šrapnelový a jsou tedy kombinací obou střel dříve jmenovaných.

V přední části, t. zv. hlavě střely, je zápalka dvojitá, tak že účinkem zápalky nárazové způsobí se výbuch granátu, Účinkem zápalky druhé výbuch šrapnelu.

Kruppova nová střela je v obr. 1. v podélném ř'ezu. Explosivní náboj její je velmi důmyslně sestaven a skládá se z pěti částí: v čele je náboj F, v jehož středu je zápalný náboj E, druhý náboj G je v trubici H, pevně spojené s hlavou střely, v pokračování je třetí náboj K{ v pouzdře J; čtvrtý náboj M je v přední polovině šrapnelové části, pátý P sestává ze zrněného trotylu a je na dně střely. Náboj tento je zápalnou trubkou Q ve spojení se zápalkou v hlavě.Má-li účinkovati střela j,ako šrapnel, 'postaví se zápalka do polohy na střele k tomu účelu označené (Bz-Schuss)_ Po vznícení zápalky šlehne plamen trubkou zápalnou Q do náboje P a explosí tohoto rozletí se před cílem talíř L, kulky, trubice J a hlavice střely spojená s trubicí H. Kulky účinkují jako u obyčejného šrapnelu, náboje K, M, G neexplodují. Hlavice střely a části s ní spojené letí dále k cíli, narazí na něj, čímž vstoupí v činnost zápalka nárazná a vznítí se náboj E a od toho F a G. - Má-li působiti střela najednou, postaví se zápalka na jinou značku (A z-Schuss) a jejím vznícením (při naražení na cíl) exploduje nejprve náboj F a G působením náboje E a explose rozšíří se pak na ostatní náboje M, K a P. Vznícení těchto pěti nábojů děje se prakticky takřka současně, a jelikož se děje explose, jak viděti, po celé délce střely, vzniká okruh velmi účinný. Při naznačené úpravě nábojů! je možno umístiti ve střele skoro tyž počet kulek jako u šrapnelu. Tak na př. ve střele váhy 6.5 kg je 330 kulek, kdežto ve šrapnelu příslušné váhy je jich 360. Menší počet kulek je však lépe nahrazen četnými odštěpky hlavy střely.

Zhotovení granátového šrapnelu je jednoduché a jeho tvar se přizpůsobuje tvaru obyčejného šrapnelu tak, že lze při přeměně staré střely v novou téměř veškerých dílů obyčejného šrapnelu použíti, což je velmi důležité.Pokud se týče účinnosti nové střely, je důležitou hlavně její ničivá činnost pro ochranné štíty děl. V obr. 3. je viděti takový štít 4 mm silný, prostřelený granátovým šrapnelem ráže 7"5 cm ze vzdálenosti 550 m. Při zkouškách byly proraženy 4 mm-ové ochranné štíty děl ze vzdálenosti 3000 m, rozstřílena kola a zničena, pravděpodobně, mužstva děla obsluhující. Do cihlové zdi 60 cm silné prostřeleny byly díry 1 m2 ze vzdálenosti 1500 m.K nové střele obracejí se zraky vojenských kruhů německých s nadšením. Škoda, že nevěnuje se jiným oborům technické práce podobná pozornost a podpora. Kde by dnes bylo naše vzdělání.Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1603