Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home2/guns-info.cz/html/mainfile.php on line 17
Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní - Otazníky kolem pistole "ČSZ"


Otazníky kolem pistole "ČSZ"
Datum: Monday, 28. January 2002 @ 08:00:00 CET
Téma: Články


Co vlastně všechno víme a nevíme o údajně první samonabíjecí pistoli vyráběné v brněnské Zbrojovce

A. Dosud publikované, resp. zveřejněné údaje:

Následující přehled je souhrnem podstatných zmínek o této zbrani, které jsem byl zatím schopen nalézt. Nemohu vyloučit, že jsem nějakou informaci přehlédl; v takovém případě budu povděčen za doplnění, popřípadě opravu.

Milovníkům klasické práce J. Lugse "Ruční palné zbraně", resp. "Handfeuerwaffen" se omlouvám za její necitování. Pro úplnost dodávám, že je zde řečeno pouze tolik, že jde o pistoli ráže 6,35 mm - kopii pistole Browning Model 1906 - zkonstruovanou Kadlecem a Rolčíkem.

1. „Také ve Zbrojovce v Brně zhotovili konstruktéři Kadlec a Rolčík napodobeninu Browningovy pistole ráže 6,35 mm (z r. 1906), a předložili tento vzor k výrobě již v prosinci 1919. Tato pistole se však jako armádní pistole neujala a jako výrobní typ byl přijat typ německé pistole inženýra Nickela z Mauserových závodů.“ Otakar FRANĚK, Dějiny koncernu brněnské Zbrojovky. Díl I. 1918/1939. Brno, Blok 1969, s. 40.
Poznámka: Není uveden pramen; Franěk jinak bohatě využíval vzpomínky M. Rolčíka z roku 1946 – viz bod B.1.

2. „Ani ne týden po tom, co [v prosinci 1919] na ministerstvu předchozí objednávku [pistolí ráže 7,65 mm u Škodových závodů] schválili, předložila také Státní zbrojovka v Brně „vzor nové samočinné pistole, jejíž patent pro Čs. republiku získala“ a nabízela „předvedení konstruktérem inž. Nickelem“. […] Pistole Nickel také nebyla jediným želízkem, které tehdy v Brně položili do ohně pistolové soutěže. Ve stejné době tam konstruktéři Kadlec a Rolčík připravili pro výrobu i napodobeninu Browningovy kapesní pistole vz. 1906 ráže 6,35 mm. Ta ovšem nepřipadal pro armádu v úvahu.“ Miroslav ŠÁDA, Československé ruční palné zbraně a kulomety. Praha, Naše vojsko 1971, s. 55.
Poznámka: Pramen nejasný, zdá se, že jen opakuje údaj Fraňka – viz A.1.

3. „Kapesní pistole sehrály neobvyklou a přitom nezanedbatelnou roli při zavádění strojové výroby v obou hlavních českých zbrojovkách. Ve strakonické to byla znovu konstrukce Tomiškova, tentokrát vz. 22, v brněnské pak konstrukce Kadlec – Rolčík z r. 1924. Posloužily totiž k ověření a zavedení systému tolerancí ve výrobě a k vytvoření závazných technických norem.“ Vladimír DOLÍNEK – Vladimír KARLICKÝ – Pavel VÁCHA, České zbraně a střelivo. Tradice a současnost. Praha, Radix 1995, s. 60.
Poznámka: Karlický měl k dispozici vzpomínky M. Rolčíka z roku 1946 – viz bod B.1.

4. „Zcela první pistolí vyráběnou v Brně byla konstrukce kapesní pistole M. Rolčíka a A. Kadlece v ráži 6,35 mm Browning. […] Pistole ČSZ předložili oba konstruktéři k výrobě již v prosinci roku 1919 a nabízeli ji rovněž vojenské správě. Charakter pistole již sám o sobě vylučoval vojenské použití, takže byla ze strany MNO záhy odmítnuta. Jak dlouho trvala její výroba, nevíme. Zkušební protokoly pražské zkušebny zbraní a střeliva je zachycují v letech 1924-27, kdy jich bylo k povinné zkoušce předloženo pouhých 222 kusů. O skutečné produkci toto číslo nehovoří; jsou známy dochované exempláře s výrobním číslem blížícím se k jednomu tisíci.“ Jan SKRAMOUŠSKÝ – Vladislav BADALÍK, Československé pistole 1918-1985. Praha, Ars-Arm 1996, s. 62-63.
Poznámka: Skramoušský patrně vycházel z Fraňka a Šády (bod A.1. a 2.), z dochovaných zbraní a z protokolů pražské zkušebny zbraní a střeliva. V knize došlo k nesprávnému seřazení proměn značení pistolí (jako nejstarší je uvedeno „Čs. závody na výrobu zbraní v Brně“ a následné „Čs. st. zbrojovka Brno“), které bylo opraveno v článečku v SM 8/97 – viz bod A.5. Novější Skramoušského výzkumy rovněž vedly k podstatné revizi počtu pistolí, které prošly zkušebnou - viz C.2.

5. „Výroba těchto pistolí v Čs. státní zbrojovce v Brně byla spíše okrajovou záležitostí. Její konstruktéři Kadlec a Rolčík ji nabízeli v roce 1919 tehdejší vojenské správě, avšak vzhledem k její ráži byla záhy zamítnuta. […] V průběhu její výroby v Brně, která zřejmě nebyla plynulá, se měnily popisy na levé straně závěru a vnější tvary těla a závěru pistole. […] Celková produkce těchto pistolí je odhadována na množství okolo 1000 kusů a počet dochovaných exemplářů nebude vysoký.“ (s): Pistole ČSZ ráže 6,35 mm Browning. Zásobníky pistolí. SM 8/1997, s. 31.
Poznámka: Upravená, opravená a rozšířená pasáž z knihy Československé pistole – viz bod A.5.

6. „V brněnské Zbrojovce byla jako první vyráběna 6,35mm kapesní pistole konstruktérů M. Rolčíka a A. Kadlece. Do výroby byla zadána v prosinci 1919 a byla také nabídnuta vojenské správě. Tou však byla tato pro armádu (především z důvodu malé ráže) nevyhovující pistole odmítnuta.“ Lubomír POPELÍNSKÝ, Československé automatické zbraně a jejich tvůrci. Praha, Naše vojsko 1999, s. 23.
Poznámka: Jde o mírně převyprávěnou pasáž z knihy Československé pistole – viz A.4.

7. „Do historie civilních pistolí se [brněnská Zbrojovka] zapsala pouze v počátečním období, kdy vyráběla v malých partiích kapesní pistole ČSZ v ráži 6,35 mm Browning, avšak nejznámějším jejím výrobkem byla armádní pistole vz. 22 systému Nickel. […].“+ Popisy dochovaných exemplářů: „Konstrukce A. Kadlece a M. Rolčíka z roku 1919 původně nabízená čs. vojenské správě, později vyráběná v malých partiích pro potřeby ověřování tolerančních řetězců. Exemplář s číslem 222 z let 1923/24. Výroba Čs. státní zbrojovka v Brně. […] Pozdější provedení pocházející zřejmě z poslední 200 kusové partie. Celková produkce nepřesáhla 1 000 kusů. Povrch zbraně chromován. Výrobní číslo 936. Výroba Čs. státní zbrojovka v Brně.“ J. SKRAMOUŠSKÝ: Popisky výstavy Československé pistole a samopaly, 2001.
Poznámka: Informace z knihy Československé pistole a článečku v SM 8/97 (viz body A.4. a 5.) doplněné o údaje ze vzpomínek M. Rolčíka z roku 1946 – viz bod B.1. Chybně uvedeno název výrobce – viz C.2.

B. Dosud známé archivní materiály:

1. Řeč je o přípravě výroby „krátkých pušek vz. 98“ aka 98/23 aka vz. 23: „Dosavadní výroba pracovala podle dodaných cizích výkresů a návodů. Nyní se jednalo o to, zapracovati dokonale naše konstruktéry do nových poznatků tolerování a všech potřeb a podmínek úspěšné seriové výroby a především správného propracování výkresů. K tomu posloužila jako prvá práce tohoto druhu výroba reklamních malých pistolek kal. 6,35, provedení Kadlece, odborníka ze Steyru, které se seriově asi po 200 kusech vícekráte vyráběly. Vypracováním těchto tolerovaných výkresů byl jsem tehdy pověřen sám. […] V roce 1922 či 1923 přijat byla za šéfa konstrukce Ing. K. Staller pro Novou ul. Sám jsem tehdy vedl konstrukci v Zábrdovicích, odkud přešel jsem v roce 1923 k těžišti zbrojní výroby na Novou ul., kde po zpracování výkresů pistole kal. 6,35 stal jsem se zástupcem šéfa konstrukce Ing. K. Stallera.“ Miloslav [často uváděn jako Miroslav, ale zdá se, že chybně] ROLČÍK, K historii zbrojního průmyslu (Vzpomínky na činnost ve Zbrojovce Brno od I. světové války po r. 1945). Rukopis přednášky. Brno 1946. Podnikový archiv Zbrojovky Brno (uložen v Moravském zemském archivu, pracoviště Třebíč).
Poznámka: Zdroj informací pro Fraňka (A.1.), Karlického (A.3.) a Skramoušského (A.7.). Při používán tohoto pramene je třeba zvýšené opatrnosti, neboť obsahuje řadu prokazatelných chyb a nepřesností.

2. Z dalších pramenů, v nichž by měly být obsaženy údaje k tomuto tématu, jsem v PA Zbrojovky Brno dosud prošel zápisy ze schůzí správní komise Československé státní zbrojovky v Brně za roky 1919-1922, a to s negativním výsledkem.
Poznámka: Toto zjištění má omezený význam, neboť zápisy za rok 1919 jsou sporadické a málo obsažné.

C. Shrnutí dosud známých informací

1. Vznik pistole:
Údaj o předložení pistole A. Kadlecem a M. Rolčíkem k výrobě v prosinci 1919 uvedl jako první O. Franěk (viz A.1.), bohužel bez odkazu na zdroj. Další autoři – zejména Šáda (A.2.) a Skramoušský (A.4., 5. a 7.) – tuto informaci podle všeho pouze opakují, resp. v případě Skramoušského rozšiřují o dosti závažné, avšak pravděpodobně pramenně nepodložené sdělení o nabídce pistole vojenské správě a o jejím odmítnutí ze strany MNO. Východiskem k těmto domněnkám snad byla Fraňkova poněkud matoucí zmínka o tom, že se zbraň „jako armádní pistole neujala“.

Na základě dosud dostupných informací nelze tvrzení o nabídce pistole v roce 1919 k výrobě potvrdit ani vyvrátit – přesněji se k této problematice nepodařilo v autentických materiálech nalézt vůbec nic a patrně jediným zdrojem informací zůstává nejasná zmínka ve Fraňkově publikace. Podobně je tomu s nabídkou a odmítnutí ze strany MNO.

Nesporná fakta jsou následující:
A. Kadlec, který by podle dostupných údajů měl být hlavním konstruktérem pistole, nastoupil do Československé státní zbrojovky v Brně v dubnu 1919 jako jeden z odborníků převzatých z vídeňského arsenálu a štýrské zbrojovky, kteří v Brně zahájili opravy pušek a kulometů a výrobu náhradních součástek. (Pramen: Franěk, s. 37+388.) A. Farlík v roce 1966 dokonce vzpomínal, že „výroba [opakovaček] byla zahájena na jméno Kadlec, který byl dříve mistrem ve vídeňském arsenálu [podle Rolčíka ze Štýrské zbrojovky!], měl na výrobu zbraní koncesi“. J. Deiss, který nastoupil do Zbrojovky jako dílenský asistent ve strojní puškárně v roce 1921, zmiňuje Kadlece jako vrchního dílovedoucího (míněno závodu na Nové ulici).
V zápisu z porady správní komise Československé státní zbrojovky z 29. 4. 1920 se o Kadlecovi hovoří jako o nepostradatelném dílenském úředníkovi.

M. Rolčík patřil ke kmenovým pracovníkům brněnské Zbrojovky ze zdejších c. a k. dělostřeleckých dílen. V zápise ze schůze správní komise ČSZ z 11. 11. 1919 se o Rolčíkovi hovoří jako o nejstarším konstruktérovi technického oddělení (prosil tehdy o nějakou finanční podporu, neboť se nalézal v nezaviněné nouzi).

Kadlec i Rolčík zpočátku určitý čas oba pracovali v Zábrdovicích a jejich spolupráce na konstrukci zbraně byla tudíž teoreticky možná. Kadlec pak záhy přešel do nového závodu ČSZ na Nové ulici (patrně hned v první polovině roku 1920), Rolčík ho následoval mnohem později (podle svých vzpomínek v roce 1923).

Ve svých vzpomínkách Rolčík uvádí (viz B.1.), že po svém přechodu do Nové ulice byl „pověřen“ vytvořením výkresů Kadlecovy „pistolky“. Jinými slovy lze pod tím rozumět, že Kadlecova „pistolka“ již v danou dobu existovala; nelze dokonce vyloučit, že mohla existovat již delší dobu; není dokonce vyloučeno, že již od roku 1919. Prozatím jsem nenašel nic, co by to jednoznačně vylučovalo nebo potvrzovalo.

Faktem v každém případě je, že k výrobě této zbraně by v roce 1919 či ještě v roce 1920 mohlo dojít jen s velkými obtížemi. ČSZ pro to nedisponovala dostatečným strojovým parkem a patrně ani přiměřenými zkušenostmi. Opakovací pušky velmi dlouho pouze opravovala a poté montovala z hotových dílů a případně nově vyrobených menších součástí. Výrobu pistole Nickl byla přes relativně dobrou technickou podporu ze strany firmy Mauser schopna zahájit až na konci roku 1920. (To, co o tom zatím vím, jsem se pokusil shrnout v článku v SM 2/2002.)

Zajímavostí je, že ambiciózní ředitel ČSZ Růžička v reakci na neuskutečnění zamýšlených velkých objednávek MNO na jaře 1920 ohlásil záměr řešit stále komplikovanější finanční situaci továrny rozjezdem masové výroby civilních zbraní, primárně loveckých pušek, ale i pistolí Nickl, s tím, že by od MNO zatím nebyla přijata plánovaná objednávka asi 20 000 pistolí pro armádu. V podobném duchu, byť méně radikálně, se Růžička vyjadřoval ještě v létě 1920. To dává tušit, že minimálně v první polovině roku 1920 bylo vedení zbrojovky – ne však správní komise, která ovšem v tomto směru nebyla vážným protivníkem ředitele Růžičky - příznivě nakloněno možnosti vyrábět zbraně pro civilních sektor. Pro ten by se pochopitelně mnohem víc než výkonná a drahá pistole Nickl hodil kapesní model v ráži 6,35 mm Browning. O něm však není v zápisech správní komise ani zmínka.

2. Výroba pistole:

Z dosud známých skutečností vyplývá, že výrobu několika – údajně cca dvousetkusových - sérií pistolí „ČSZ“ je nutné dávat do přímé souvislosti s přípravou kompletně vlastní výroby opakovacích pušek systému Mauser v brněnské Zbrojovce, resp. k správnému určení minimálních vůlí.

Postup normalizace výroby opakovacích pušek v brněnském zbrojním podniku nelze bohužel zatím považovat za zmapovaný. Z Fraňka (s. 42) víme, že právě pro normalizaci byl v květnu 1923 přijat ing. K. Staller, přičemž Rolčíkovu vzpomínku (B.1.) lze chápat tak, že do Nové ulice přešel až po Stallerově nástupu a že jako svůj první úkol zde zpracoval výkresy pistole „ČSZ“. V interním značení výrobků brněnské Zbrojovky měla pistole ráže 6,35 mm nižší číslo než pistole „N“, z čehož ovšem za současného stavu vědomostí nelze vyvozovat jednoznačné závěry.

Výroba pistole „ČSZ“ mohla být podle všeho zahájena nejdříve v roce 1923, s čímž koresponduje značení dochovaných zbraní. To podle dostupných údajů začíná podobou „Čs. st. zbrojovka Brno“, přičemž název podniku byl 1. dubna 1923 (Franěk, s. 25) změněn na „Čs. závody na výrobu zbraní v Brně“. To by ale znamenalo, že první pistole vznikly ještě před příchodem Stallera v květnu 1923, a Rolčíkovo svědectví by tím ztratilo na věrohodnosti. Avšak již pistole s výrobním číslem 222 (mj. v publikaci A.4., s. 63) nese popis „Čs. závody na výrobu zbraní v Brně“. Zbraně s vyšším výrobním číslem jsou pak značeny „Čs. zbrojovka akc. spol. / Brno“, což byl název platný od června 1924. (Údaje o výrobci uvedené v A.7. jsou tudíž nesprávné.)

Protože začátek výroby je s velkou pravděpodobností možné stanovit na rok 1923, znamená to, že se nejednalo o první v Brně vyráběnou pistoli (viz A.4. či A.6.). Průběh produkce pistolí „ČSZ“ nelze zatím uspokojivě zmapovat. Zdá se, že celkem mohlo být zhotoveno cca 5 dvousetkusových sérií, neboť celkový počet vyrobených zbraní se obvykle odhaduje na cca 1000 kusů.

Novější rešerše J. Skramoušského ze zkušebních protokolů pražské zkušebny zbraní a střeliva vedly ke zjištění, že tyto pistole zde byly předloženy v letech 1924, 1926, 1927, 1929, 1932, 1933 a 1936, dohromady v počtu 830 kusů. Vzhledem k tomu, že v dané době bylo poměrně běžné nepředkládat k povinné zkoušce všechny vyrobené zbraně, se toto číslo jeví jako víceméně odpovídající původním odhadům, které vycházely z výrobních čísel. Datace velmi roztříštěného předkládaní různě velkých partií (od jednoho do dvou set desíti kusů) k povinné zkoušce se ovšem evidentně nemůže stát vodítkem pro rekonstrukci průběhu produkce.

Osud vyrobených pistolí je nejasný. Něco snad může naznačovat skutečnost, že o nich M. Rolčík hovoří jako o „reklamních“ pistolkách. Nelze ani vyloučit, že část zbraní nebyla prakticky použitelná a prošla „recyklací“.

Závěr

Problematika vzniku a výroby pistole „ČSZ“ je v kontextu vývoje československých pistolí zcela marginální, byť určitě nikoli nezajímavá. Podstatně pevnější místo by v něm zaujímala, pokud by se podařilo potvrdit nabídku této zbraně MNO již v roce 1919.

Jako velmi významná se ovšem zatím jeví z hlediska mapování výroby opakovacích pušek v brněnské Zbrojovce. Není proto vyloučeno, že by další důležité informace o této pistoli mohly být získány v rámci výzkumu vývoje a výroby brněnských opakovaček.

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=180