Ing.Jaroslav Červík: Nový zákon o zbraních versus stávající zákon 288/1995 Sb.
Datum: Friday, 22. February 2002 @ 16:23:20 CET
Téma: Novinky


Při prvním podhledu na tvorbu nového zákona je nutné si uvědomit, že záměrem předkladatele bylo změnit koncepci nového návrhu zákona tak, aby v sobě skrývala stálou možnost co nejvíce znesnadnit "běžnému občanovi" přístup ke zbrani (týká se to nejen široké veřejnosti, ale i aktivních sportovců a členů jiných zájmových sdružení a svazů).

Metodika pro tvorbu nového zákona vychází z předpokladu, že zákon je možné omezovat případně upravovat pomocí prováděcího předpisu. Příslušné změny v průběhu jednotlivých čtení v Poslanecké sněmovně ve většině případů tyto skryté možnosti odstranily a dovedly zákon do takové podoby, jakou dolní sněmovna odhlasovala, takže zákon postoupí senátu a presidentovi republiky. V průběhu této procedury se neočekávají žádné větší excesy, a tak zákon v tomto znění začne platit od 1.1. 2003.
Čím se nový zákon nejvíce odlišuje od starého. V prvé řadě je to rozdělení zbraní do kategorií A až D podle příslušných směrnic EU. Na zbraně kategorie A,B,C je nutné vlastnit zbrojní průkaz. Novinkou u zbraní kategorie B je nabytí a vlastnění této zbraně na základě povolení, což po příslušných úpravách v průběhu schvalování Poslaneckou sněmovnou vyznívá jako vynucená formalita ze strany EU. Bohužel však nevím jaký postup "povolovacího systému" stanoví příslušný prováděcí předpis.
Zákon říká, že na žádost žadatele se povolení podle příslušných odstavců vydá jedním rozhodnutím nebo současně s rozhodnutím o vydání zbrojního průkazu. V druhé řadě byly upraveny skupiny u zbrojního průkazu. Z původních osmi skupin byla provedena redukce na skupin pět. Skupina H zaniká a to i v přechodném ustanovení zákona. Další podstatnou změnou oproti stávajícímu zákonu jsou podmínky pro vydání zbrojního průkazu u cizinců. Zákon jasně stanoví, kteří cizinci mohou získat zbrojní průkaz. Z větší části zbrojní průkaz nezískají cizinci ze států, které nejsou v EU nebo Severoatlantickém uskupení.
Při vydání zbrojního průkazu se podmínky bezúhonnosti rozšiřují i na nedbalostní činy za porušení povinností v souvislosti s držením, nošením nebo používáním zbraně pokud od právní moci rozsudku neuplynuly alespoň tři roky. Současně za bezúhonného se nepovažuje ten kdo byl pravomocně uznán vinným v cizině za činny uvedené v příslušných odstavcích zákona. V případě bezúhonnosti policie posuzuje u nového zákona zda u žadatele bylo pravomocně podmíněně zastaveno stíhání za úmyslný trestný čin, zda byl žadatel v posledních třech letech opakovaně pravomocně uznán vinným z přestupku na úseků zbraní a střeliva a kdo představuje nebezpečí pro vnitřní pořádek a bezpečnost svým jednáním, za které byl v posledních letech pravomocně uznán z přestupků na úseku obrany státu, veřejného pořádku, občanského soužití proti majetku a na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství. Byla rozšířena kapitola zkušebního komisaře. Podstatné je pro budoucí zkušební komisaře, že nesmějí být podnikatelem v oboru zbraní a střeliva.
Pro právnické osoby zákon přináší novinku "zbrojní licence", která nahrazuje původní zbrojní oprávnění. Zbrojní licence se rozlišují podle důvodů užívání zbraní a střeliva. Jednotlivé skupiny zahrnují vývoj, výrobu zbraní a střeliva, opravy, nákup, půjčování zraní, výuku nebo výcvik se zbraní, zajišťování ostrahy atd., tedy všechny úkony právnických osob na úseku zbraní a střeliva.
V případě trvalého vývozu zbraní byl zákon doplněn a sladěn s právními normami EU. Nový zákon ustanovuje v případě provozování střelnic tzv. správce střelnice. Při provozu střelnice se v novém zákoně již nehovoří o ustanovení zbrojíře. Zákon dále umožňuje v případě porušení zákona více pravomocí příslušníku policie včetně zajištění zbraně u držitele zbrojního průkazu bylo-li proti němu zahájeno trestní stíhání.
Důležitou právní normou je v novém zákoně vstup policie do obydlí u držitelů zbrojního průkazu za účelem provedení kontroly zabezpečení zbraní kategorie A (zbraně zakázané - pokud byla udělena výjimka). Nový zákon nezapomíná ani na informační systém obsahující osobní údaje držitelů zbrojních průkazů, licencí a registraci zbraní.

Co si na závěr nemohu odpustit, je právě již na začátku zmíněný záměr možnosti skrytých překvapení (vad). V tomto případě se jedná o historické zbraně. Teprve v příloze zákona části prvé "Druhy zbraní" najdete u titulu Historické zbraně následující … před 1. lednem 1870, tedy posunutá hranice z původního zákona o dvacet let dolů. Pro sběratele historických zbraní nepřijatelná hranice. Věřím, že je ještě čas takové skryté "vady" zákona uplatnit jako námitku při senátním projednávání a současně věřím, že i jiné skryté vady budou ještě upraveny.


Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=207