Ing.Michal Exner: Stát jsme (doufám) i my, aneb co dělat, pokud se zákon nelíbí.
Datum: Wednesday, 03. April 2002 @ 06:00:00 CEST
Téma: Články


S nedostatky zákonů se lze vyrovnat různými způsoby, z nichž některé k cíli (změně k lepšímu) nevedou, jiné ano.

Pro snadné pochopení uvedu krátký přehled a začnu těmi, jejichž výsledky jsou nevalné, přesto jsou velmi rozšířené:
1. Metoda DRŽET HUBU A KROK - typická slepá ulička s nulovým výsledkem ( dobrým mechanickým modelem této metody je vycvičený pochodující vojenský útvar)

2. Metoda NADÁVÁNÍ U PIVA - protože mnoho posluchačů subjektu používajícího tuto metodu praktikuje (1.), jsou její výsledky také poměrně slabé
Obě tyto metody mají některé krajové modifikace ( např. NADÁVÁNÍ NAD VÍNEM), jejich výsledky a princip jsou ovšem podobné, nebudeme se jimi nadále zabývat a přejdeme k metodám , pomocí nichž se lze dobrat kýženého výsledku:

3. Metoda KONTAKTOVÁNÍ ZASTUPITELŮ - její princip spočívá v tom, že se nespokojenec se svými náměty obrací na zastupitele, poslance a senátory, trpělivě vysvětluje co se mu nelíbí a navrhuje řešení.
Jedná se o značně sysifovský postup, neb aktivista patrně narazí na zastupitele vyznávající postoj mrtvého brouka a reakce se nedočká a nedočká. Nicméně, pokud je vytrvalý, zajisté nalezne někoho, kdo je ochoten jeho nářky vyslechnout a dokonce s nimi i něco udělat (nemyslím tím odložení do kulatého pořadače). Vedlejším efektem této metody je to, že si vytvoří poměrně přesný názor na jednotlivé zastupitele a na to , koho případně volit, mnohem lépe, než pouhým čtením stranických tisků (pokud nepropadne trudomyslnosti a neemigruje).
4.Metoda ÚSTAVNÍ STÍŽNOST - pokud nešťastník shledá závady tak závažnými, že narušují jeho práva daná ústavou a (3.) k nápravě nevedlo, má šanci domáhat se přikázání nápravy soudně. Tato metoda má několik úskalí :
  • A. Rychlost ( nevím, zdali se tomu dá říkat rychlost) soudního projednávání
  • B. Justice si velmi potrpí na zachovávání formalit - pokud nesplníte veškeré formální náležitosti, jste pro justici míň než prach na podrážkách její obuvi a vaší suplikou se nezabývá.
5. Metoda HRUBÁ SÍLA - spočívá v založení politické strany (nebo ovládnutí existující), vyhrání voleb a prosazení vlastního názoru. Účinnost metod (3.), (4.) a (5.) lze zvýšit tím, že se kverulanti spojují do spikleneckých kroužků maskovaných za zájmové organizace.
Je vhodné pokud takováto organizace vlastní úřední razítko s cizokrajným, nebo jinak nesrozumitelným textem a svého mluvčího (tedy toho kdo nekoktá, nestydí se a vůbec vypadá jako člověk) nazývá nějakým vznešeně znějícím titulem (paša, sáhib, předseda prezident ).
V případě metody (5.) se též velmi osvědčilo po dosažení výsledku přijmout taková opatření, aby těm, kteří mají jiný názor zbyla pouze metoda (1.), výjimečně (2.) ( viz. budování socialismu).
Tolik tedy nezbytný suchý úvod a konečně tedy k věci: Jak je zajisté střelecké veřejnosti známo, PSP přijala, SENÁT odkýval a PREZIDENT podepsal nový ZÁKON O STŘELNÝCH ZBRANÍCH A STŘELIVU, který přináší oproti dosud platnému zákonu 288/95 některé změny (ať už k lepšímu, nebo horšímu).
V průběhu projednávání tohoto zákona se některým občanům podařilo za aktivního uplatňování (3.) dosáhnout významného vylepšení oproti textu předloženého MVCR, takže i nadále budou moci děti používat jídelní příbor, nebude třeba pancéřovat kuchyně a dílny a na výrobu běžného nářadí nebude třeba získat licenci k výrobě zbraní.
Leč mnohé chyby zůstaly, některé komické, některé vyplývající z neznalosti věci a vytvářející dvojsmyslnosti či nesmyslnosti ať už ve prospěch, či neprospěch střelců. Tyto drobné vady budou zajisté v rámci četných novelizací krouceny na jednu, nebo druhou stranu.
Bohužel zůstalo i několik závad zásadních, porušujících práva daná ústavou. Zatím se podařilo odhalit následující 3:
  • 1. § 80 - ustanovení, které nutí v souvislosti s posunem hranice historické zbraně na 1870 z 1890 stávající majitele takto postižených zbraní pořídit si ZP. Nikterak neupírám zákonodárcům právo stanovit si , že např. i pěstní klín pračlověka Janečka jest nebezpečnou zbraní, kterou je třeba úředně zaevidovat a přezkoušet, leč se domnívám, že mezi jejich povinnosti patří i zachovávání práv, která vznikla z předchozích právních norem.Zde tomu tak není, zákonodárce podmiňuje další vlastnictví legálně získaného majetku splněním nějaké nově definované povinnosti, jejíž splnění však není zcela v moci postiženého majitele (svůj zdravotní stav nikdo nezmění). Korektní by bylo, kdyby stát těmto majitelům bezplatně vydával např. speciální průkaz, který by bez dalšího umožňoval doživotní vlastnictví takovéto věci bez plnění dodatečných podmínek.
  • 2. § 29 bod m dovolil bych si citovat: umožnit příslušnému útvaru policie vstup do obydlí za účelem kontroly zabezpečení zbraní, je-li držitelem zbraně kategorie A. - Toto ustanovení umožní policii postiženého chudáka vykonávat v postatě pernamentní kontinuální kontrolu uložení zbraně do té doby, než je sám a "dobrovolně" odevzdá. Nehledě na to, že policie bude vstupovat do obydlí bezúhonného občana o své vůli a bez rozhodnutí soudu. Korektní znění si dokáži představit např. následovně: Žadatel o výjimku k držení zbraně kat. A musí dokázat, že je schopen tuto zbraň řádně uložit, tak jak stanoví tento zákon. Případné další kontroly uložení zbraně probíhají po rozhodnutí soudu.
  • 3. §30 ustanovení vylučující z funkce zkušebního komisaře prodejce zbraní a střeliva - neoddůvodněná diskriminace profesní skupiny - bližší informace podá např. pan Fulín (www.guns.cz).
Protože zákonodárci odmítli o těchto bodech jednat, jako jediná možnost na změnu těchto ustanovení se jeví stížnost k Ústavnímu soudu. Za tímto účelem byl kontaktován pan doktor Čichovský (aktivní střelec, úspěšně hájil majitele karabin M1 proti neoddůvodněné Kremlově buzeraci), aby zjistil, co je nutné udělat. Zároveň byla kontaktována Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva, které byl nabídnut společný postup. Dle mých informací došlo ke kontaktu s tím, že spolupráce bude akceptována ( pánové Čichovský a Fulín jsou oba z Benešova, což kontakt usnadňuje). V současné době tedy probíhá studování zbrojního zákona a postupů nutných k úspěšnému podání stížnosti. Bylo by vhodné zároveň získat i prováděcí předpis k novému zákonu, aby bylo jasno , jak MVCR zákon pokroutilo, a pokud Ústavní soud nakáže části zákona novelizovat navrhnout případně i novely paragrafů, které budou nesmyslně vykládány.
Neuzavíráme se dalším námětům, neboť se nás některé části zákona přímo nedotýkají (např. nikdo z nás neprovozuje střelnici) a neumíme je tedy odborně posoudit. Rád bych zdůraznil, že stížnost se nepodá sama, musíme to udělat my.
Není mi známo, existuje-li nějaká další skupinka naštvaných, která nechce věc nechat ležet. Pokud ano kontaktujte nás prosím. Zatím nás není mnoho ( Balcar, Čichovský, Exner, Chludil, Mráček, Tetřev), každá posila je vítána. Kontakt nejlépe přes stránky pana Balcara (), nebo Tetřeva (www.guns-info.cz).Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=236