Důvěrná dohoda mezi ČSR a SSSR o válečné kořisti
Datum: Thursday, 21. August 2003 @ 00:00:00 CEST
Téma: Články


Vítězům patří nejen sláva, ale i nezadatelné právo na válečnou kořist. O tom, v jaké míře tohoto práva využila sovětská armáda v Československu po jeho osvobození, se toho už řeklo a napsalo docela dost. Méně známé je, že Sověti u nás nekořistili "nadivoko", nýbrž na základě oficiální dohody o válečné kořisti.

Zbrojovka Brno byla o této dohodě informována dopisem Československého sdružení průmyslu vyrábějícího železo (Praha II, Panská 2) datovaným 25. května 1945. V příloze tehdy do Brna putoval "k důvěrnému použití text dohody mezi vládou ČSR a vládou SSSR o způsobu použití válečné kořisti na československém území". Dopis dále obsahoval informaci o tom, kdo na čs. hlavním štábu bude zajišťovat styk závodů s ruskými vojenskými úřady, a končil opětovným pozdvižením ukazováku: "Upozorňujeme znovu, že text této dohody je důvěrný a není určen ani pro tisk ani pro jiné uveřejňování." Podepsal Ing. Ludvík Rokyta.

My si ovšem na G-I dovolíme tento pokyn porušit a onu pozoruhodnou dohodu zveřejňujeme v plném rozsahu. Zvláštní pozornost doporučujeme věnovat článku 3, v němž je definován pojem "německý podnik", tedy předmět, o němž dohoda pojednává především.

Dohoda mezi vládou ČSR a vládou SSSR o způsobu použití válečné kořisti na československém území.

Vláda československé republiky s jedné a vláda SSSR s druhé strany dohodly se o způsobu použití válečné kořisti na československém území podle těchto zásad:
Článek 1/ Zařízení německých podniků a jiný ukořistěný majetek, které mají podstatně důležitý vojenský význam, mohou býti vyvezeny z československého území, osvobozeného Ruskou armádou, na území SSSR, aby jich bylo použito pro válečnou potřebu. Sovětské velvyslanectví v Československu bude uvědomovati československou vládu o jménech podniků, jakož i zařízení, surovinách, polotovarech neb hotových výrobcích, které plně nebo částečně podléhají vývozu v souhlasu s československou vládou ve smyslu výše uvedené zásady.
Článek 2/ Ukořistěné zařízení německých podniků a jiný majetek, který je na výše zmíněném území a na který se nevztahuje působnost výše uvedené zásady, bude odstoupen československé vládě v právo vlastnické.
Článek 3/ Za německé podniky třeba považovati všechny podniky nebo části podniků na osvobozeném území československém, které byly vybudovány Němci nebo jimi dovezeny v době okupace, nikoliv však ze závodů československých.
Článek 4/ Tato dohoda nabývá platnosti dnem svého podepsání a nepodléhá ratifikaci.
Sepsáno v Moskvě ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a ruském, při čemž oba texty jsou autentické.

31. března 1945.


Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=531