Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home2/guns-info.cz/html/mainfile.php on line 17
Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní - Sešli se Čech, Francouz, Angličan, Rus a pár dalších ... a nebyla to legrace


Sešli se Čech, Francouz, Angličan, Rus a pár dalších ... a nebyla to legrace
Datum: Thursday, 11. December 2003 @ 13:00:00 CET
Téma: Články


Zpráva, kterou 19. září 1938 poslal do Prahy na hlavní štáb ministerstva národní obrany vojenský atašé ČSR v Sofii pplk. gšt. Rudolf Bulandr.

Účast voj. attaché na bulharských závěrečných cvičeních zapadla do pohnutých dnů posledních politických událostí a dala mi proto možnost zjistit názory některých vojenských attaché; poněvadž některé se mi zdají býti závažnými, činím o nich toto hlášení:

Francouzský vojenský attaché major de Robien se po celou dobu společného pobytu ke mně choval nápadně chladně. Měl jsem příležitost poznati jeho názory ve dvou delších rozhovorech.

Soudí, že vojenská pomoc západních velmocí a konkrétně Francie Československu je ilusorní a nemístná. Anglie se vyhne válce, poněvadž je u národa nepopulární a i dominia jsou proti ní. Francie bez Anglie válku riskovat nemůže. Obzvláště když i u francouzského lidu je nepopulární.

Sám prý osobně zná poměry u nás, byl prý v sudetské oblasti a ví, že uvědomělý a národnostně cítící německý živel si soužití s Čechy nepřeje. Nedovedli prý jsme za 20 let svoje Němce pro toto soužití získat a sudetské kraje jsme prý získali na mírové konferenci takřka podvodně, jelikož naši zástupci tvrdili, že celé území Čech a Moravy je české (byl prý na mírové konferenci účasten). Musíme se prý smířiti s myšlenkou, že se tohoto území musíme vzdát. Státní útvar, pozůstávající vlastně jen z komposice řady menšin, nemůže požadovat právo ochrany druhých.

Snažil jsem se mu objasniti situaci s hlediska reelního a našeho; měl jsem dojem, že moje doklady a důvody o našem právu mu byly nepříjemné. Byl pak ve své jistotě (že o našem osudu rozhodnou jiní) zřejmě otřesen, když zjistil, že náš národ se velmi pravděpodobně bude za územní celistvost svého státu energicky bít.

Mám dojem, že tento důstojník je silně politicky zaujat pro fašismus a pro sblížení Francie s Německem i za cenu ztráty prestiže.

Anglický vojenský attaché pplk. Ross byl zpočátku přívětivý a spřátelen s myšlenou (třeba velmi "nechutnou") nutné války proti Německu. Po návratu Chamberlainově od Hitlera obdržel dostatek zpráv z Anglie a soudě podle jeho chování, přijal názor na nutnost oddělení sudetských krajů od Československa bez války a na nutnost zachování míru i za tuto cenu. Byl velmi zdrženlivý, ale v jeho chování byla zřejma nelibost, když docházely zprávy o energickém odhodlání naší vlády nepřipustit plebiscit.

I tento náhlý obrat svědčí o nechuti anglických konservativních živlů (k nimž pplk. Ross zřejmě patří - je proti socialismu) k válce.

Ruský vojenský attaché plk. Benediktov byl s vývojem událostí v posledních dnech spokojen. Prohlásil mi, že sovětské Rusko přispěje v případě válečného konfliktu Československu na pomoc, ať Rumunsko dovolí nebo ne; hranice Československa jsou pro sovětské Rusko nedotknutelny. V případě jednání o povolení průchodu ruských vojsk Rumunskem je za dnešní situace problém Besarabie pro Rusko bezvýznamný. Rusko může přijmout pro Rumunsko velmi výhodné podmínky pokud jde o Besarabii.

Odsuzoval příkře anglickou politiku a je přesvědčen, že Francie dodrží spojeneckou smlouvu i bez Anglie. Je velkým optimistou pokud jde o výsledek eventuelního válečného konfliktu s Německem; vnitřní situace Německa a Polska by prý brzo doznala překvapujících převratů. Chválil energický postup naší vlády proti německým hrozbám. Mám silný dojem, že si válečného konfliktu přeje. Jihoslovanský vojenský attaché plk. Sokolovič mi po celou dobu demonstrativně dával na jevo svoje sympatie. Až nápadně často se zdržoval ve společnosti attaché ruského.

Tvrdí, že v případě válečného konfliktu musí stát Jugoslávie pevně na stran Československa. Žádná jihoslovanská vláda nemůže oddělit jihoslovanský a československý lid v těžkých dobách; to by byl konec každé jihoslovanské vlády.

Německou politiku považuje za protislovanskou a nebezpečnou, poněvadž řeší svoje problémy postupně a isolovaně. Prohlásil ve veřejné debatě, že by dal vždycky přednost zbolševisování Jugoslávie před německým obsazením sebe menší části země. Anglickému attaché vytýkal veřejně nedůslednost anglické politiky - proč prý neprovedli ještě plebiscit v Palestině a v různých koloniích? Obdivuje naši pevnost. Je pro pevnou solidaritu Slovanů nehledě na dnešní režim.

Možnost všeobecného hlasování na Balkáně (o níž se psalo) se ho silně dotkla a v posledních dnech na něho zřejmě silně působila.

Rumunský vojenský attaché pplk. Jonescu je neustálený, nedostatečně informovaný a poněkud blaseovaný. Je v častém konfliktu s vlastním přesvědčením.

Rusovi prohlásil, že Rumunsko není žádný bulvár pro cizí vojska a vzápětí mně, že smlouva Malé dohody se týká jen Maďarska a že Rumunsko nám není povinováno žádnou pomocí, jsa ve věci Ruska spojeno smlouvou s Polskem. Hned na to pak mne ujišťoval největší láskou rumunského národa k československému, láskou, kterou Rumuni nemají k žádnému jinému národu. Ve vlaku při návratu do Sofie mne veřejně líbal a byl pohnut k slzám, když mne ujišťoval znovu o věrném spojenectví, které by bylo jistě hned dáno na jevo, kdyby nebylo nebezpečí ruského.

Byl před 2 roky na roční zkušené v polské armádě a mnoho drží a polské spojenectví; stejně se bojí Rusů. Rumunsko dosud nepovažuje za ohrožené německou expansí.

Německý vojenský attaché pplk. Bruckmann se choval dosti loyálně. U příležitosti několika zpráv o nátlaku na Československo sice prohlásil kolegům, že to jsou zákroky samozřejmé (oprávněné), jinak však nevedl záměrných hovorů veřejně. Vůči mně se choval s korektní odměřeností a společnému problému se nikdy ani z dálky nedotkl. Dělal dojem, jako by si byl německou věcí jist. V jednom hovoru s Angličanem prohlásil, že je optimista (pokud jde o válečný konflikt), že však je celá věc nyní příliš komplikována.

Ostatní vojenští attaché:

Maďarský plk. Bakay se držel stále s Němcem; vysloužil si tak přezdívku "adjutant". Vedl s ním stálé živé hovory, jistě velmi přátelské.

Italský pplk. Sovera se choval neutrálně. Stejně řecký plk. Andoniu a turecký kapitán Jarkin; tito použili řady příležitostí, aby mi projevili svoje sympatie.

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=598