Poznámky ke kulometům Jelen
Datum: Thursday, 11. March 2004 @ 06:00:00 CET
Téma: Články


Následující text jsem původně připravil jako podklad pro článek o kulometech Jelen, který vyšel v SM 3/2004. Kolega Skramoušský ho ale z prostorových a koncepčních důvodů využil jen z malé části. O co jste přišli, posuďte sami.

Rudolf Jelen koncem 20. let uvedl, že přípravné studijní práce na konstrukci svého lehkého kulometu s podstavcem vykonal z části po dobu své vojenské služby. S tím koresponduje skutečnost, že ruční strojní puška figuruje spolu s opakovačkou a „automatem“ mezi vynálezy, které Jelen 21. října 1920 nabídl k převzetí Československé státní zbrojovce v Brně. Jelen k této zbrani tehdy uvedl jen tolik, že „výkresy této pušky jsem Vám již ukázal“. Pro zajímavost dodejme, že za postoupení výhradního práva výroby těchto tří vynálezů pro Československo požadoval zálohu 50 000 Kč a dále licenční poplatky za každý kus ve výši 3 % z ceny pro státní dodávky a 7 a půl % z ceny výrobků pro soukromou potřebu. ČSZ se měla kromě dalšího nadále sama postarat o zajištění patentového krytí Jelenových konstrukcí a přijetím dohody by se zavázala vyrobit „vzorkové pušky“, tedy prototypy posledních dvou zbraní.

Pro Rudolfa Jelena typická sebedůvěra, s níž tento návrh státní zbrojovce předložil, však zřejmě měla jen malou oporu v kvalitách a zejména v dotaženosti jeho vynálezů. O náhledu ČSZ a vojenské správy na jeho opakovačku a „automatickou“ pušku se zmiňujeme na jiném místě tohoto SM. V případě strojní pušky (kulometu) nebyli o jejím řešení na podzim 1920 zřejmě vůbec informování představitelé MNO, určitou představu o ní tehdy mělo jen vedení brněnské Zbrojovky, neboť Jelen zde za svého nedávného pobytu, při kterém nechával vyrobit svůj „automat“, ukázal jakýsi ideový návrh nové zbraně. Ředitel Růžička na jednání správní komise ČSZ 16. listopadu 1920 uvedl, že Jelenův vynález zatím existuje „v několika črtech na papíře“ a že on sám není schopen z těchto výkresů posoudit reálnost projektu. Zbrojovka v každém případě nehodlala investovat bezpochyby nemalé finanční prostředky do pokusné výroby a konstruktérovi odpověděla, že je ochotna zabývat se věcí na jeho účet. Na to Jelen neodpověděl, což zřejmě souviselo s tím, že koncem roku 1920 poměrně vážně rozhádal se zbrojním odborem MNO a v souvislosti s tím zanevřel i na státní zbrojovku.

Zhrzený vynálezce následně navázal kontakty s dalším domácím zbrojním podnikem – s vršovickou Zbrojovkou „Praga“. Pro tento zbrojní závod měla produkce kulometů představovat záchranný výrobní program, který jí měl pomoci dostat se z rychle se horšící finanční situace, do níž Zbrojovku „Praga“ přivedly na jedné straně velké investiční náklady a na druhé straně malé příjmy. Vedení továrny – údajně ještě za ředitelské éry Antonína Novotného, tedy na počátku roku 1920 – nejprve navázalo styky s francouzskou firmou Darne, vzápětí, již za ředitele Ing. Bedřicha Schreibra, však byla dána přednost konstrukci Rudolfa Jelena. Významnou úlohu v tom podle řady sdělení sehrál major Otomanský, člen výzbrojní komise MNO, s nímž se ředitel Schreiber domluvil na jakési patronaci nad vývojem pragováckých kulometů (Otomanský se Zbrojovky „Praga“ samozřejmě neujal pouze z čirého vlastenectví, ale za svou pomoc nakonec obdržel ne zcela zanedbatelnou finanční odměnu).

První prototyp Jelenova kulometu vznikl v krátkém čase již koncem roku 1920, o jeho technickém řešení však nic víme. Při zkouškách MNO v lednu 1921 zbraň nevyhověla, Zbrojovka „Praga“ ovšem dostala povzbudivý pokyn k dalším pracím, do nichž se postupně zapojil Václav Holek, který právě při této příležitosti sbíral první zkušenosti s konstrukcí automatických zbraní. V červnu 1921 vznikl návrh smlouvy mezi Rudolfem Jelen a Zbrojovkou „Praga“ týkající se strojní pušky. Na jejím základě měl Jelen vršovické továrně odevzdat „výkresy a vysvětlivky“ svého kulometu, závod pak měl na základě těchto údajů zbraň vyrobit. „Praga“ se měla zavázat až do dalšího rozhodnutí nést náklady spojené s přihláškami československých a říšskoněmeckých patentů přihlášených na Jelenovo jméno. Díky tomuto návrhu smlouvy víme, že právě v té době byl dokončován vývoj dalšího typu kulometu Jelen, nejsou zde bohužel uvedeny technické detaily. Zbrojovka se zavazovala zhotovit prototyp do 15. srpna 1921, v případě vis major měl Jelen právo prodloužit tuto lhůtu až do 1. října 1921. Pokud by do té doby nebyla zbraň vyrobena, ztrácela smlouva platnost. V případě příznivého náhledu zbrojního oddělení MNO, jehož zástupci měli být pozváni k vyzkoušení prototypu bezprostředně po jeho dokončení, se měla Zbrojovka „Praga“ do 14 dnů od obdržení takového rozhodnutí vyjádřit, zda kulomet přijímá k výhradní výrobě. Pokud by tak učinila, měl Jelen dostat okamžitou odměnu 50 000 Kč. Pokud ne, měl vynálezce dostat zhotovený prototyp a výkresy. V případě zavedení sériové výroby na sebe pochopitelně továrna brala další běžné povinnosti, mezi které patřila péče o patenty. Jelenovi měla platit licenční poplatek 2 % z vykázaného fakturovaného obnosu z prodeje veškerých jeho kulometů vyrobených v ČSR či na jiném místě na základě zbrojovkou postoupených práv. V případě realizace patentů v cizině byla řeč o 25 % ze sumy do 200 000 Kč, z částky převyšující tento obnos 40 %. Není bez zajímavosti, že návrh smlouvy zmiňoval rovněž „ručnici“ zkonstruovanou na stejném principu jako lehký kulomet, kterou měl Jelen Zbrojovce „Praga“ přenechat za obdobných podmínek. Je nutné uvést, že návrh smlouvy byl podepsán pouze zástupci České průmyslové banky, tedy ústavu financujícího vršovickou továrnu. O tom, že by smlouvu podepsal i Rudolf Jelen, není nic známo, takže zřejmě vůbec nevstoupila v platnost.

Jisté je, že v říjnu 1921 navrhl Rudolf Jelen řešení kulometu s dopředu pohyblivou hlavní, které 8. 10. 1921 zároveň přihlásil k patentové ochraně. Datované výkresy, jež byly zařazeny i do obrazové přílohy patentového spisu, se ovšem dosti liší od dochovaných exemplářů zbraní, což vzbuzuje řadu nejasností. Nepochybné je to, že 23. února 1922 byl nový kulomet Jelen předveden výzbrojní komisi MNO na střelnici Alexandrov v Milovicích. Kvalita jeho zhotovení však byla zřejmě tristní. 2. března povolil přednosta zbrojně technického oddělení lod. žen. plukovník Ing. Vrba čj. 548.666/zbroj.tech.1922. Zbrojovce „Praga“ opakované předvedení Jelenova kulometu s upozorněním, „že musí býti úplně bez defektních nebo opotřebovaných součástek , tak, aby zádržky nebylo lze přičísti na vrub chybných součástí, nýbrž aby bylo lze posouditi systém zbraně“. Veškeré opravy měly být provedeny na účet továrny, MNO bylo ochotnu pouze „případ od případu“ poskytnout potřebnou munici.

13. dubna 1922 byly na střelnici v Kobylisích provedeny zkoušky kulometů Jelen a Praga za přítomnosti členů výzbrojní komise plk. Vrby, mjr. Otomanského, št. kpt. Potěšila, št. kpt. Štádlera a kpt. Chýleho. Dále byli přítomni št. kpt. Zimmermann, kpt. Zelinka, rotmistr Darandík a tajemník a 3 zřízenci Zbrojovky „Praga“. Zatímco kulomet Praga si nevedl zcela špatně, osud kulometu Jelen byl v Kobylisích zpečetěn. Problémy se u něj projevily již při střelbě s naolejovanými náboji, a to i v režimu jednotlivých ran. Vždy po druhé, třetí nebo čtvrté ráně se objevovaly zádržky, jejichž příčinou bylo příčení nového náboje „ve vodorovném a šikmém vývrtu, jímž se náboj vytahuje z pásu a vevádí do nábojové komory“. Při střelbě dávkami se samozřejmě výkon zbraně nezlepšil. Kulomet nebyl schopen vystřelit více než 8 ran v sérii, většinou ale podstatně méně. Odmaštění nábojů zbraň zcela zneschopnilo, přestala fungovat vždy hned po první ráně, neboť nedocházelo k extrakci nábojnice. Druhý den vzniklo hodnocení obou zbraní, v němž bylo na adresu Jelenova kulometu řečeno: „Kulomet konstruován tak, že upotřebí-li se nábojů suchých (nenamazaných olejem), kul. nedává serie. Komora se uzavírá totiž tak rychle, že náboj nenamazaný následkem tření (?) neuspěje zapadnouti do hlavně. Z ohledů na nedostatek oleje a zároveň nepraktičnost (tahat s sebou všude olej) komise nedoporučuje přijetí tohoto systému (vada zásadní). Jako druhá vada systému „Jelen“ uvádí se přímo umělecké provedení součástek. Výroba by stála ohromné peníze.“ Plukovník Vrba ovšem neopomněl varovat na pravděpodobnost dalších intervencí Rudolfa Jelena, k čemuž doslova uvedl: „Dotyčný, ač dosavadní zkoušky s jeho vynálezem vždy špatně dopadly, nedává se zaskočiti a všemožně se vtírá.“

Definitivní verdikt vyslovila komise 19. dubna 1922, kdy se usnesla vyrozumět Zbrojovku „Praga“, že MNO nemíní dále zkoušet kulomety Jelen, „poněvadž závady u něj se vyskytující jsou rázu zásadního, jsou tedy zaviněny ne provedením nebo detaily, nýbrž spočívají v chybném principu“. Zelená byla přes řadu dětských chorob dána kulometu Praga a čs. konstrukce automatických zbraní tak pomaličku nabrala kurs k budoucímu úspěšnému kulometu vz. 26, který ovšem Rudolf Jelen směle pokládal za přímého potomka svého vynálezu.

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=649