Technický předpis pro výrobu a přejímání pistole vz. 38 – 1. část
Datum: Wednesday, 02. February 2005 @ 13:00:00 CET
Téma: Články


I když klíčové technické údaje z přejímacího předpisu pro přejímání pistolí vz. 38 již byly publikovány v SM 10/2001, svůj nesporný půvab i informační hodnotu má celý tento dokument datovaný 10. února 1939. Posuďte sami.

Technický předpis pro výrobu a přejímání pistole vz. 38
A/ Všeobecná ustanovení.
a/ Pro zbrojně technický úřad.

Ilustrační foto převzato ze stránky http://www.collectiblefirearms.com/PistolsCZ.html:


Kontrolu výroby a přejímání pistolí vz. 38 provádí zbrojně technický úřad, ustanovený ministerstvem národní obrany u dodávající firmy.
Tento úřad odpovídá za správné a přesné provádění přejímacích prací a zkoušek.
Přejímání provádí podle směrnic tohoto předpisu, při čemž účelně aplikuje jeho ustanovení.
V podrobném provádění přejímacích zkoušek řídí se kromě toho nabytými zkušenostmi a ohledem na nedostatky, které se event. při výrobě vyskytly.
Má volný přístup do všech dílen ve všech odděleních továrny, v nichž se konstruují, vyrábí, thermicky zpracují a zkoušejí součástky pistole a příslušný materiál, jakož i do místností, kde se pistole montují a nastřelují. Do skladišť, kde je uložen hotový materiál, polotovary, výměty apod. má rovněž volný přístup.
Kromě zkoušek zde předepsaných má právo, vyžadují-li toho okolnosti, naříditi i jiné zkoušky, o čemž zároveň vyrozumí MNO a VTLÚ.
O zkouškách a přejímání materiálu vede ZTÚ přesné záznamy, umožňující kontrolu výroby po stránce jakosti; tyto musí býti tak vedeny, aby umožnily přesnou percentuální statistiku vyskytujících se závad, aby se dalo sledovati zdokonalování výroby.
Záznam musí obsahovati tyto údaje: počet materiálu předloženého v ten den k převzetí, výsledek jeho přezkoušení, tj. seznam kontrolovaného, převzatého nebo vráceného materiálu, seznam oprav a výmětů. Tyto záznamy podepisuje zodpovědný důstojník a jednou týdně viduje je přednosta ZTÚ.
Přejímání součástí neb hotových pistolí provádí buď ZTÚ sám vlastními orgány, nebo se děje pod jejich dozorem v přejímací síni, po příp. na místě k tomu určeném.
Důležité úkony, jako kalibrování některých částí, kontrolu hotových pistolí, značkování apod., vykonávají výhradně gážisté ZTÚ.
Dělníci ustanovení dodavatelem k přejímacím pracím jsou zaměstnáni jako pomocné síly a pracují pod dozorem ZTÚ, který je za jejich práci zodpověděn.
Jsou proto po dobu svého přidělení podřízeni přímo a jedině dozírajícímu orgánu ZTÚ. Na tyto pomocné síly nesmí dodavatel uplatňovati svého vlivu.
Přednosta a důstojníci přidělení ZTÚ sledují mimo to denně výrobu pistolí, věnujíce pozornost zejména důležitým fásím výrobním.
Převzaté a označené pistole nebo jejich součástky rozesílá technická správa ZTÚ podle rozkazů MNO.

Pokračování někdy příště

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=835