Technický předpis pro výrobu a přejímání pistole vz. 38 – 2. část
Datum: Tuesday, 08. February 2005 @ 11:00:00 CET
Téma: Články


V pokračování opisu předpisu pro výrobu a přejímání pistole vz. 38 se tentokrát podíváme, co všechno musel pro úspěšné převzetí této zbraně zajistit výrobce. Samozřejmě bezplatně.

A/ Všeobecná ustanovení.
b/ Ustanovení pro dodavatele.
Výroba pistolí musí býti prováděna přesně podle výkresů schválených voj. technickým ústavem. Bez vědomí vojenského tech. ústavu nesmí býti na výkresech nic měněno. Návrh na změnu předložený firmou musí býti doložen praktickými zkouškami a protokoly a nesmí porušiti vyměnitelnost součástek u pistolí dříve vyrobených.
Dodavatel je povinen dáti voj. správě bezplatně k disposici:

1/ Potřebný počet konstruktivních výkresů pistole vz. 38 a to:
4 slohy voj. techn.ústavu a
2 slohy zbrojně techn. úřadu.
Konstruktivní výkresy musí obsahovati též i výrobní tolerance.
Kromě toho dodá firma vojenské správě spolu s konstruktivními výkresy výkresy kalibrů a to ve stejném počtu. Tyto výkresy musí obsahovati rovněž tolerance, udávající výrobní úchylku kalibru. Tyto konstrukční výkresy a výkresy kalibrů jsou uloženy jako spisy „tajné“.
Před započetím velkovýroby musí býti přesně vypracován toleranční systém, schválen voj. techn. ústavem a musí zaručiti naprostou vyměnitelnost veškerých součástí u všech dodávaných pistolí.
Firma ručí za správnost veškerých výkresů a jest povinna plně nahraditi škody, které by voj. správě event. vznikly užitím chybných neb neúplných výkresů.
Kromě toho jest dodavatel povinen dáti zbrojně techn. úřadu k disposici:

2/ Svému účelu plně vyhovující prostorné místnosti s denním světlem; veškeré přístroje, nástroje a pomůcky, jichž je ku kontrole, přejímání, rozbírání, skládání a čištění zapotřebí.

3/ Střelnici k nastřelování a tormenování s úplným k tomu potřebným zařízením (nastřelovací stolky, upínací zařízení k tormentaci, tištěné nástřelky, terčové zařízení, střelnici pro střelbu na 25 m apod.).

4/ Jednu soupravu kalibrů a protikalibrů potřebných pro přejímání a mimoto jednu soupravu nejdůležitějších a nejvíce užívaných kalibrů, které určí ZTÚ jako zálohu pro případ opotřebování soupravy používané.
Veškeré tyto kalibry, protikalibry a přístroje musí býti verifikovány voj. techn. ústavem; jen takto označených kalibrů a přístrojů smí ZTÚ používati při kontrole a přejímání.
Verifikací stávají se kalibry a protikalibry majetkem voj. správy na tu dobu, pokud jsou schopny použití. Opotřebí-li se, zbaví se verifikační značky a vrátí se dodavateli k bezplatné výměně.

5/ Personál, potřebný k výkonu, souvisejícímu s přejímáním.
Veškerý pomocný materiál musí plně vyhovovati svému účelu; povinností dodavatele je udržovati jej stále v dobrém stavu, tj. opravovati neb nahrazovati novým.
Dále je dodavatel povinen opatřiti si veškeré výrobní a kontrolní kalibry pro vlastní potřebu tak, aby byla zaručena vyměnitelnost všech součástí pistole, i v tom případě, že některé z nich pocházely od subdodavatelů, které by si firma sama zvolila.
Hotové a zbrojně techn. úřadem převzaté pistole konservuje a uskladní dodavatel až do odebrání jich voj. správou z továrny.
Vojenská správa objednává materiál „franco-loco vagon“, takže jest povinností dodavatele převzatý materiál před odesláním řádně uskladniti a v přítomnosti gážisty technické správy ZTÚ zboží zabaliti, naložiti do vagonů a odeslati.
Pokračování někdy příště.

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=841