Technický předpis pro výrobu a přejímání pistole vz. 38 – 3. část
Datum: Thursday, 10. March 2005 @ 19:30:00 CET
Téma: Články


V našem opisu předpisu pro výrobu a přejímání pistole vz. 38 jsme se dostali k silně speciálním tématům, které asi mnoho čtenářů nezaujmou. Ale když už jsme se do toho dali… Ostatně v případě silně negativních ohlasů to můžeme vždycky „típnout“.

B. Ustanovení pro materiál.
Přezkoušení materiálu.
Materiál součástí pistole vz. 38 určen je podle přílohy IV. a příslušnými výkresy tepelného zpracování.
Jakostní přezkoušení materiálu zaručené jakosti pro pistole podléhá kontrole technologického oddělení VTLÚ. Vojenská správa hradí pouze jednu služební cestu k jakostní kontrole materiálu, jinak hradí výlohy dodavatel.
Příznivý výsledek namátkové jakostní kontroly nemá však vlivu na převzetí hotové pistole nebo její součásti, nevyhoví-li tato z jiné příčiny, např. pro vadné opracování, tepelné zpracování apod.
Jakostní přezkoušení materiálu vykoná se v dodávající huti neb u dodavatele pistolí, má-li potřebné zařízení, a ve stavu normalisačně žíhaném. Nelze-li přezkoušení materiálu z jakýchkoliv důvodů vykonati v huti neb u dodavatele pistolí, vybéře zástupce VTLÚ zkušební vzorky u výrobce pistolí nebo jeho subdodavatele a zkoušky vykonají se u VTLÚ, ale vždy na účet výrobce pistolí.
Po udělení každé jednotlivé objednávky MNO sdělí výrobce pistolí co nejdříve technolog. oddělení VTLÚ jména hutí neb subdodavatelů, u nichž objednal materiál potřebný k výrobě všech součástí pistole s přesným udáním všech objednacích podmínek.
Dále musí vyhraditi pro zástupce VTLÚ právo, že mohou býti při výrobě a přípravě výroby materiálu zaručených jakostí v kterémkoli stadiu přítomni a nahlédnouti do zápisů taveb.
Dodavatel pistolí předepíše huti, aby počátek výroby (válcování, kování, tepelné zpracování) sdělila včas VTLÚ.
Dohotovení dodávky materiálu musí býti hutí písemně oznámeno VTLÚ nejméně 14 dnů předem, aby mohl býti zástupce včas vyslán ku přezkoušení.
Před započetím přejímání sestaví huť neb dodavatel pistolí pro zástupce VTLÚ přesný seznam materiálu, který musí obsahovati:

1. Číslo obj. výnosu MNO a jméno objednávajícího závodu,
2. druh a rozměr materiálu,
3. jeho mechanické a tepelné zpracování,
4. množství (počet kusů a váha) u každé dodávky zvlášť,
5. jakostní předpis a stav konečného tepelného zpracování,
6. údaj, je-li dodávka úplná nebo částečná,
7. poznámka, byla-li dodávka již jednou huti event. vrácena k novému tepelnému zpracování pro nevyhovující zkušební výsledky anebo k jiné opravě či úpravě.

Huť neb dodavatel pistolí ručí vždy za správnost všech údajů v seznamu uvedených. Seznamy musí proto býti opatřeny razítkem a podpisem oprávněného zástupce huti neb dodavatele pistolí.
Materiál, který případně nalézá se již u výrobce pistolí neb u jeho subdodavatele, musí býti ohlášen VTLÚ a předložen jeho zástupci s obdobným seznamem a s udáním, pro jakou součást bude použit, Veškerý ku přejímání předložený materiál musí býti připraven a urovnán podle druhů, rozměrů a taveb tak, aby orgán VTLÚ mohl se přesvědčiti o správnosti údajů v seznamu, a aby mohl kterýkoli kus určiti a označiti pro zkoušku.
Výrobce pistolí ručí vždy za dobrou jakost a vhodnost upotřebeného materiálu, jakož i za správné použití předepsaného resp. přezkoušeného materiálu pro danou součást. Zjistí-li se u vadné součástky, že jest:

1. z jiného, nevhodného materiálu, neb jak jest stanoveno rozpiskou, nebo
2. vykazuje vadu materiálu, nebo
3. jest vadně, mechanicky neb tepelně zpracována,
nahradí výrobce vadnou součástku bezplatně.

Případné změny v jakosti materiálu, navrhované výrobce, mohou se státi jen s výslovným souhlasem VTLÚ.
Změny v jakosti materiálu, které by event. voj. správou byly požadovány, jest výrobce povinen provésti za předpokladů, že byl včas upozorněn a že je možno zamýšlenou změnu podle výrobního stavu ještě provésti.
VTLÚ jest kromě toho oprávněn kdykoliv se přesvědčiti během výroby pistolí o jakosti užitého materiálu a výrobce jest vždy povinen bez náhrady poskytnouti materiál VTLÚ. Pokračování někdy příště.

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=856